HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HRČKOVÁ Katarína1, BRITAŇÁK Norbert2, HAŠANA Romana1
(1Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva)

Výživa cukrovej repy na báze pôdnych baktérií fixujúcich vzdušný dusík
Nitrogen Nutrition of Sugar Beet Based on N2 Fixing Soil Bacteria


Changes in sugar beet production parameters under several forms of nitrogen nutrition were studied. In 2013–2015 a small-plot experiment was established in National Agriculture and Food Centre – Plant Production Research Institute in Borovce. Conventional intensive nitrogen management (120 kg/ha N) was compared to alternatives: single application of soil inoculant and application of soil inoculant with additional mineral nitrogen in the dose of 60 kg/ha N. These three treatments were compared to zero nitrogen application. Soil inoculant was based on soil bacteria Azotobacter spp., Bacillus megatherium, and Rhizobium spp. It was incorporated into the soil before sowing in the dose of 20 l per hectare. The final plant number was not affected by fertilisation and soil inoculant either. Yield formation was given by the performance of individuals under the open field conditions. Qualitative parameters of root yield were stable with no significant differences among the variants. The productivity of agroecosystem after a partial reduction of mineral nitrogen inputs did not decrease significantly. Comparison of single application of inoculant and combination of inoculant with additional mineral nitrogen showed that both treatments under the local conditions provided high root yield and final product. Sugar beet fertilisation based on soil bacteria could be presented as a form of sustainable cultivation or sustainable intensification, which ensures equal production and yield quality with reduced mineral nitrogen inputs.

Key words: sugar beet, root yield, nitrogen fixation, inoculation, yield quality, sustainable agriculture.


V maloparcelovom poľnom pokuse, realizovanom v rokoch 2013–2015 na experimentálnom pracovisku NPPC-VÚRV v Borovciach, boli sledované zmeny produkčných parametrov cukrovej repy pri zabezpečení dusíkatej výživy rastlín na základe pôsobenia pôdnych baktérií fixujúcich vzdušný dusík. Pôdny inokulant na báze pôdnych baktérií Azotobacter spp., Bacillus megatheriumRhizobium spp. bol zapracovaný do pôdy pred sejbou v dávke 20 l/ha. Sólová inokulácia bola porovnaná s dohnojením 60 kg/ha N, nehnojenou kontrolou a intenzívnym hnojením v súhrnnej dávke 120 kg/ha N. Počet rastlín pri zbere nebol ovplyvnený aplikáciou hnojív, resp. pôdneho inokulantu. Tvorba úrody bola daná výkonom jednotlivých rastlín v daných podmienkach. Produktivita agroekosystému po čiastočnej redukcii vstupov minerálneho dusíka neklesala signifikantne. Porovnanie sólovej aplikácie inokulantu a kombinácie inokulantu s dohnojením sa ukazuje, že obe možnosti v lokálnych podmienkach poskytovali vysokú úrodu buliev aj finálneho produktu. Kvalitatívne vlastnosti úrody cukrovej repy boli vyrovnané, bez významných rozdielov. Z uvedeného vyplýva, že aplikácia inokulantu a inokulantu s dohnojením dusíkom vo výžive cukrovej repy predstavuje jednu z foriem trvalo udržateľného pestovania, resp. trvalo udržateľnej intenzifikácie, ktorá zabezpečuje rovnakú produkciu i kvalitu pri znížených vstupoch minerálneho dusíka vo forme priemyselného hnojiva.

Kľúčové slová: cukrová repa, úroda buliev, fixácia dusíka, inokulácia, kvalita, udržateľnosť.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (4): 156–156.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz