HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef, BEČKOVÁ Lucie, ŠVACHULA Vladimír
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Uhlíková stopa při pěstování cukrové řepy
Carbon Footprint in Sugar Beet Cultivation


One of the current challenges is to solve negative climate changes, especially global warm­ing, which affects greenhouse gas emissions. The total amount of greenhouse gas emissions released during the life cycle of a product or service is called the carbon footprint.
This article briefly introduces the issue and suggests some ideas on how sugar beet production can affect the carbon footprint and how it could contribute to the accomplishment of such an ambitious goal. Estimating greenhouse gas emissions from sugar beet cultivation is an essential part of assessing its sustainability in the agricultural system. The article lists several measures that can be expected to reduce the carbon footprint of its cultivation.

Key words: climate change, global warming, carbon footprint, sugar beet, cultivation technology, sugar production.


Jedním z aktuálních úkolů je řešit negativní změny klimatu, především oteplování, což ovlivňuje vypouštění skleníkových plynů. Měřítkem celkového množství emisí skleníkových plynů, které se uvolní během životního cyklu výrobku či služby je tzv. uhlíková stopa.
V článku stručně představujeme tuto problematiku, předkládáme několik námětů k zamyšlení, jak může produkce cukrové řepy ovlivnit uhlíkovou stopu a jak by mohla přispět k plnění tohoto náročného cíle. Odhad emisí skleníkových plynů při pěstování cukrové řepy je nezbytnou součástí posuzování její udržitelnosti v zemědělské soustavě. V článku je uvedeno několik opatření, u nichž se dá očekávat snížení uhlíkové stopy.

Klíčová slova: změny klimatu, oteplování, uhlíková stopa, cukrová řepa, technologie pěstování, produkce cukru.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (4): 146–151.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz