HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LUKÁČ Jozef
(Ekonomická univerzita v Bratislave)

Komparácia finančných indikátorov slovenských cukrovarov
Comparison of Financial Indicators of Slovak Sugar Factories


Measuring the performance of sugar factories can be seen as a system that represents a set of indicators used to quantify the efficiency of the company and the efficiency of its activities. Financial situation analysis can also be understood as a reporting process that gives feed­back to owners, management, creditors and employees based on the results of their activities. Financial performance can be characterized as the ability of a company to best transform inputs (entre­preneur’s deposit) into outputs (profit / loss). Financial analysis is thus an activity through which the strong and weak factors of the company’s financial situation are revealed. It focuses on the evaluation of the past, present and future positions of the company within the financial situation. We have performed such analysis for the existing sugar factories in Slovakia.

Key words: financial performance, financial indicators, sugar refinery, financial analysis.


Meranie výkonnosti cukrovarov môžeme vnímať ako systém, ktorý predstavuje súbor ukazovateľov používaných na kvantifikáciu efektívnosti podniku a účinnosti jeho činností. Analýzu finančnej situácie môžeme chápať aj ako proces podávania správ, ktorý dáva spätnú väzbu majiteľom, manažmentu, veriteľom a zamestnancom na základe výsledkov ich činnosti. Finančnú výkonnosť môžeme charakterizovať ako schopnosť podniku, čo najlepšie transformovať vstupy (vklad podnikateľa) na výstupy (výsledok hospodárenia). Finančná analýza tak predstavuje činnosť, prostredníctvom ktorej sa odhaľujú silné a slabé faktory finančnej situácie podniku. Je zameraná na hodnotenie minulého, súčasného ale i budúceho postavenia podniku v rámci finančnej situácie. Práve takúto analýzu sme vykonali pre existujúce cukrovary na Slovensku.

Kľúčové slová: finančná výkonnosť, indikátory finančnej výkonnosti, cukrovar, finančná analýza.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (3): 126–130.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz