HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HÖNIG Vladimír1, PROCHÁZKA Petr2, LINHART Zdeněk3, SMRČKA Luboš1
(1Vysoká škola ekonomická v Praze, 2Česká zemědělská univerzita v Praze, 3Vysoká škola ekonomiky a managementu)

Vliv změn daňové politiky na trh s bioetanolem
Effect of Tax Policy Changes on the Bioethanol Market


The studied biofuel containing 85% ethanol (E85) replaces fossil gasoline, while not making the global warming worse by releasing CO2, and dampening price peaks in the fuel market. Excise duty on E85 was implemented in order to increase tax collection. The analysis performed in this article shows that, due to a mistake by Czech administrators of the otherwise well-balanced EU regulation, almost all obtained benefits were suppressed in the Czech market, and the product sales went substantially down. Self-regulating market, replacing dwindling supplies of fossil fuels, and curbing the global warming are so many requirements applicable to renewable energies; in the case of biofuel, excise duty collection is also expected. As a result of a subjective approach adopted by the Czech administrators, this situation – with too numerous factors involved – cannot be demonstrated by measurement, whether in absolute or relative figures, that could be considered valid scientific proof. Therefore, evidence was obtained by comparing historical data to a set of calculated values that replace the actual situation resulting from the administrators’ approach. The purpose was – using the example of E85 – to propose a series of regulatory variables in order to prevent wasted investments and environment damage. The difference between the calculated required compensation and the actual compensation level granted for bioethanol in 2015 and 2016 shows why the number of biofuel dispensers at the studied distributor’s fell. The need-for-compensation formulas make it possible to prevent such waste of investments as early as at the time of market access notification, this not only for E85, but for any renewable fuel.

Key words: biofuel, bioethanol, excise tax, automotive gasoline, compensation.


Sledované biopalivo s 85 % ethanolu (E85) nahrazuje fosilní benzin, nepřidává k oteplování klimatu nový CO2 a omezuje výstřelky ceny na trhu paliv. Na E85 byla uvalena spotřební daň, aby se zvýšil daňový výběr. Ze zde provedené analýzy vyplývá, že chybou administrátorů v ČR u jinak vyvážené normy EU byly téměř všechny dosažené pozitivní účinky na českém trhu potlačeny a prodeje produktu výrazně poklesly. Regulace trhem, kompenzace ubývajících fosilních zdrojů energie, ochlazení klimatu jsou požadavky na obnovitelné zdroje, ke kterým se v případě biopaliv přidává i výběr spotřební daně. Z hlediska platnosti vědeckého důkazu nelze tuto polyfaktoriální situaci prokázat měřením absolutním ani relativním kvůli subjektivnímu přístupu administrátorů. Důkaz byl proto pořízen porovnáním historie se soustavou výpočtů, které subjektivitu administrátorů nahrazují. Cílem bylo na příkladu biopaliva E85 zabránit zmaření investic a škodám na životním prostředí navrženou regulační sadou proměnných. Rozdíl mezi vypočtenou potřebou a úrovní kompenzace bioetanolu E85 v letech 2015 a 2016 ukazuje příčinu poklesu počtu výdejních stojanů u sledovaného distributora. Vzorce výpočtu potřeby kompenzace umožňují těmto ztrátám investic předejít už v období notifikace přístupu k trhu nejen pro E85, ale i pro jakékoliv obnovitelné palivo.

Klíčová slova: biopalivo, bioetanol, spotřební daň, automobilový benzin, kompenzace.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (2): 74–78.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz