HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GORZRLANY Józef1, ZIMNY Lesław2, ZYCH Adam2
(1Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska, 2Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska)

Spotřeba energie v systémech pěstování cukrové řepy v Polsku
Energy Consumption of Sugar Beet Cultivation Systems in Poland


The study aimed at evaluating 16 selected sugar beet growing systems in terms of their use in Polish agriculture. In 2012, a survey was sent out to units responsible for raw material quality of all sugar manufacturing companies in Poland, to obtain basic data necessary for calculating energy input. The study focused on identifying the type and number of applied treatments, analysing energy inputs in terms of labour, fuel, supplies, and raw materials, as well as the use of certain machines in specific sugar beet cultivation systems. Energy inputs per hectare of sugar beet and per tonne of produced beetroot were significantly different between growing systems. The total energy input per 1 ha ranged from 21,675 MJ/ha in the no-tillage system to 34,395 MJ/ha in the traditional cultivation where manure and catch crop are ploughed in. The findings show varied, but high values of the chosen energy efficiency indicator for individual growing systems: these ranged from 5.13 (no-tillage) to 8.71 (strip-till). In the structure of energy inputs, supplies used in the process of sugar beet growing represented the largest share, accounting for 68.2% to 76.1% of the total energy input.

Key words: sugar beet, cultivation systems, survey, energy consumption.


Cílem výzkumu bylo vyhodnotit 16 vybraných systémů pěstování cukrové řepy z hlediska jejich používání v zemědělské praxi v Polsku. V roce 2012 byl řepným oddělením všech cukrovarnických společností v Polsku zaslán dotazník s cílem získat podklady pro výpočet energetických vstupů. Studie se zaměřila na určení typu a počtu agrotechnických zásahů, analýzu energetických vstupů členěných mezi práci, pohonné hmoty, materiál a suroviny, jakož i používání vybraných strojů v konkrétních systémech pěstování cukrové řepy. Mezi zkoumanými pěstebními technologiemi byla zjištěna i rozdílná spotřeba energie vztažená na hektar cukrové řepy a na tunu vyprodukovaných bulev. Celková spotřeba energie se pohybovala od 21 675 MJ/ha v bezorebním systému po 34 395 MJ/ha u tradičního pěstování se zaoráním hnoje s předplodinou. Z výsledků vyplývají rozdílné, avšak vysoké hodnoty ukazatele energetické efektivity jednotlivých systémů: od 5,13 (bezorební systém) po 8,71 (pásové zpracování). Ve struktuře energetických vstupů představoval nejvyšší podíl materiál použitý v procesu pěstování cukrové řepy: 68,2–76,1 % celkové spotřeby energie.

Klíčová slova: cukrová řepa, pěstební technologie, průzkum, spotřeba energie.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (2): 68–72.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz