HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření optických vlastností kapalin (část 3.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Measurement of Optical Properties of Liquids (Part 3)


The article provides an overview of the sensors used in process turbidity measurement. Cloudiness in liquids is caused by a presence of insoluble particles having gaseous, liquid, and most of all, solid character. The presence of fine dispersed suspended particles insoluble in water is an important parameter describing the quality of water used for many purposes. The intensity of cloudiness can be measured in a light that passes through the sample and determined by two different principles; either as absorbed light (turbidimetry) or scattered light (nephelometry). The principle of measurement methods is explained and the arrangement of different types of turbidity sensors is described. The possibilities of using turbidity sensors in the operational measurement are presented and examples of some of the manufactured types are shown. Attention is also paid to calibration of turbidity sensors.

Key words: turbidimeters, turbidimetry, nephelometry, applicability of turbidimeters, calibration of turbidity sensors.


Článek uvádí přehled snímačů využívaných při provozním měření zákalu, který může být způsobován přítomností nerozpustných částic charakteru plynného, kapalného a zejména tuhého. Přítomnost jemně rozptýlených suspendovaných částic nerozpustných ve vodě je důležitým kritériem jakosti vody v řadě aplikací. Pro zjištění míry zákalu lze využít jednak turbidimetrii, která využívá absorpce světla, jednak nefelometrii, která využívá rozptyl světla. Je vysvětlen princip měřicích metod a je popsáno uspořádání různých typů snímačů zákalu. Jsou uvedeny možnosti využití snímačů zákalu při provozním měření a jsou ukázány příklady některých průmyslově vyráběných typů. Pozornost je věnována i kalibraci snímačů zákalu.

Klíčová slova: snímače zákalu, turbidimetrie, nefelometrie, využití snímačů zákalu, kalibrace snímačů zákalu.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (12): 420–423.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz