HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HNILIČKA František1, HNILIČKOVÁ Helena1, KUKLA Ján2, KEJZLAR Tomáš1, KUKLOVÁ Margita2
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Ústav ekológie lesa, SAV, Zvolen)

Analýza energetických bilancí pěstování pěti odrůd cukrové řepy
Analysing Energy Balances of Cultivation of Five Sugar Beet Varieties


This work evaluates the effect of genotype on the energy balance of sugar beet cultivation. The experiment included 5 varieties of sugar beet: Kiringa, Pohoda, Victor, Danuška and Labonita that were grown in a conventional manner on a farm in Dolany by Jaroměř (dist. Náchod). From the results of the calorific value it is apparent that the energy content of tops is lower compared with the net energy of roots. Statistical differences were detected in fresh weight and dry weight between the main and secondary product. Energy production rated from 535.6 GJ/ha (Labonita) to 421.15 GJ/ha (Danuška). Energy balance results confirmed a statistically significant difference in the genotypes. Specific energy consumption was in the range from 0.0621 (Labonita) to 0.0789 (Danuška). Energy efficiency of sugar beet cultivation was in the interval from 12.68 units (Danuška) to 16.12 units (Labonita). Based on the calculated values of the energy balance of sugar beet cultivation, Labonita variety seems to be energetically most efficient.

Key words: sugar beet, cultivars, energy content, energy balance, yield.


V práci byl hodnocen vliv genotypu na energetickou bilanci pěstování cukrové řepy. Do pokusu bylo zařazeno 5 odrůd cukrové řepy: Kiringa, Pohoda, Victor, Danuška a Labonita, které byly pěstovány konvenčním způsobem na farmě Dolany u Jaroměře (okr. Náchod). Ze získaných výsledků hodnot spalného tepla je patrné, že obsah energie chrástu je nižší v porovnání s netto energií bulev. Energetická produkce nabývala hodnot od 535,36 GJ/ha (Labonita) do 421,15 GJ/ha (Danuška). Výsledky energetické bilance potvrdily statisticky průkazný rozdíl mezi genotypy. Měrná spotřeba energie byla v rozmezí hodnot od 0,0621 (Labonita) do 0,0789 (Danuška). Energetická efektivnost pěstování cukrové řepy byla v intervalu hodnot od 12,68 jednotek (Danuška) do 16,12 jednotek (Labonita). Na základě vypočtených hodnot energetické bilance pěstování cukrové řepy se jako energeticky efektivnější jeví pěstování odrůdy Labonita (N/NV typ).

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, obsah energie, energetická bilance, výnos.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (12): 404–409.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz