HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír1, RAŠOVSKÝ Marek1, ČERNÝ Ivan1, MICHALSKA-KLIMCZAK Beata2, WYSZYNSKI Zdzislaw2, LESNIEWSKA Joanna2, BUDAY Miroslav1
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2SGGW Varšava)

Vplyv poveternostných podmienok, odrody a biopreparátov na báze morských rias na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej
Influence of Weather Conditions, Variety and Sea Algae-Based Biopreparations on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet


The field polyfactor experiment with sugar beet was performed in the years 2014-2016 at SUA research station in Nitra, Dolná Malanta. The experiment monitored the influence of weather conditions, genotype of varieties and biopreparations on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet. The weather conditions had highly significant influence on all three monitored parameters. The highest values of root yield, sugar content and polarized sugar yield were detected in 2016. The variety had significant influence on root yield, highly significant influence on sugar content but no influence on polarized sugar yield was observed. Among the investigated varieties the highest values of sugar content and polarized sugar yield were observed in the Galvani variety; the Kosmas variety reached the highest root yield in average. Sea algae-based biopreparations had significant influence on root yield. After application of Alga 600 biopreparation, the highest root yield and polarized sugar yield were recorded. Application of biopreparations did not influence the sugar content values.

Key words: sugar beet, variety, weather conditions, variety, sea algae-based biopreparation, production.


Viacfaktorový poľný experiment bol založený v rokoch 2014 až 2016 na výskumnej stanici SPU v Nitre, Dolnej Malante. V experimente bol sledovaný vplyv poveternostných podmienok pokusných rokov, vybraných genotypov odrôd a biopreparátov na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej. Pestovateľský rok mal vysoko preukazný vplyv na všetky tri sledované parametre. V roku 2016 sme zistili najvyššie hodnoty úrody buliev, cukornatosti a tiež úrody polarizačného cukru. Odroda mala preukazný vplyv na úrodu buliev, vysoko preukazný vplyv na hodnoty cukornatosti, avšak vplyv na úrodu polarizačného cukru sme nezistili. Zo skúmaných odrôd sme zistili najvyššie hodnoty cukornatosti a úrody polarizačného cukru pri odrode Galvani, odroda Kosmas dosiahla v priemere pokusu najvyššiu úrodu buliev. Biopreparáty na báze morských rias mali preukazný vplyv na úrodu buliev. Po aplikácii biopreparátu Alga 600 sme v rámci pokusu zistili najvyššiu úrodu buliev a úrodu polarizačného cukru. Aplikovanie biopreparátov nemalo vplyv na hodnoty cukornatosti.

Klíčová slova: repa cukrová, poveternostné podmienky, odroda, biopreparát na báze morských rias, produkcia.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (11): 368–371.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz