HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření optických vlastností kapalin (část 1.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Measurement of Optical Properties of Liquids (Part 1)


This article provides an overview of optical sensors used in the operational measurement of the concentration of substances dissolved in a liquid medium. The first part is devoted to refractometric sensors. It explains the operating principle and describes the configuration of a differential refractometer and a critical angle refractometer and the properties of these two types of refractometers are compared. It also lists the possible uses of refractometric sensors in operation measurements and shows examples of some industrially produced types.

Key words: optical sensors, refractometers, refractive index, critical angle, differential refractometer, critical angle refractometer, application of refractometers.


Článek uvádí přehled optických snímačů využívaných při provozním měření koncentrace látek rozpuštěných v kapalném médiu. První část je věnována refraktometrickým snímačům. Je vysvětlen princip funkce a je popsáno uspořádání měřicího zařízení diferenčního refraktometru a refraktometru pracujícího na principu měření mezného úhlu a jsou porovnány vlastnosti těchto dvou typů refraktometrů. Jsou uvedeny možnosti využití refraktometrických snímačů při provozním měření a jsou ukázány příklady některých průmyslově vyráběných typů.

Klíčová slova: optické snímače, refraktometry, index lomu, mezný úhel, diferenční refraktometr, refraktometr s mezným úhlem, využití refraktometrů.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (9–10): 348–351.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz