HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, HINKE Jana2, PULKRÁBEK Josef3, ZIELEŃSKA-CHMIELEWSKA Anna4
( 1Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta; 2Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta; 3Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; 4Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Poznań, Polsko)

Produkce cukru a distribuce produkčních kapacit v Severní Americe
Sugar Production and Distribution of Production Capacities in North America


The presented paper is devoted to sugar production and production capacities distribution issues in the North American region (within NAFTA countries, i.e. USA, Canada, Mexico). The main objective of this paper is to provide an overview of sugar beet and sugar cane production capacities for refined sugar in the individual North American countries. The analysed characteristics are the following: number of sugar plants and sugar refineries, their daily processing capacities and production specialization. In another part the paper describes sugar market concentration and specification of main producers/companies operating within the North American sugar market. The results of the analyses show that the North American sugar market is slowly increasing its production volume. In 2007–2016 the volume of refined sugar production within the region increased from 13.3 mil. tons up to 14.9 mil. tons. The main player on the market is the USA. Due to the USA and Canada, the North American market could be characterised as import-oriented. Another feature of this market is its significant concentration of production/processing capacities. Only a few companies have control over half of the market so it could be described as having an oligopoly character with further tendencies to make it even more concentrated.

Key words: USA, Mexico, Canada, sugar, production, market, concentration, capacity, companies, producers.


Článek se věnuje problematice výroby cukru a distribuce produkčních kapacit v rámci severoamerického regionu, respektive rámci NAFTA (USA, Kanada a Mexiko). Cílem je vytvořit přehled o výrobních kapacitách v oblasti zpracování cukrové řepy, cukrové třtiny a následné výroby cukru v zemích Severní Ameriky. Analyzovanými charakteristikami jsou počty cukrovarů a rafinerií, dále jejich denní produkční kapacity a zaměření výroby. Dále jsou specifikovány vazby v majetkovém propojení mezi hlavními aktéry cukerního trhu v rámci Severní Ameriky – respektive na úrovni jednotlivých zemí zahrnutých do analýzy. Z výsledků zpracované analýzy vyplývá, že severoamerický trh s cukrem má tendenci k určitému nárůstu objemu vlastní produkce. V letech 2007–2016 objem produkce cukru v rámci regionu vzrostl z 13,3 na 14,9 mil. t cukru. Dominantním aktérem v rámci daného regionu jsou bezesporu USA. Severoamerický trh má s díky USA a Kanadě silně proimportní charakter. Dalším výrazným rysem analyzovaného regionu je výrazná koncentrace produkčních kapacit z hlediska vlastnické sktruktury. Trh má tak oligopolní charakter a vše nasvědčuje tomu, že se trh s cukrem v rámci daného regionu bude mít tendenci ještě více koncentrovat.

Klíčová slova: USA, Mexiko, Kanada, cukr, výroba, trh, koncentrace, kapacity, společnosti, výrobci.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (1): 32–37.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz