HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JELIĆ Sanja, LONČARIĆ Ružica, CRNČAN Ana
(J. J. Strossmayer University in Osijek, Croatia)

Vliv hustoty výsevu na hospodářský výsledek produkce cukrové řepy
Effect of Sowing Density on Economic Results of Sugar Beet Production


The paper presents the results of a field trial conducted in Eastern Croatia in order to determine the effect of sowing density on the yield and quality of sugar beet. In the 2014/2015 marketing year, 5 sowing densities (30,000; 50,000; 70,000; 90,000 and 110,000 plants per 1 ha) of sugar beet were used. The aim of this paper is to determine the profitability of sugar beet production and to calculate the break-even point of beet root yield concerning the 5 different sowing densities and related costs. The average yield of sugar beet in the vegetative season 2014/2015 was 55.7 t/ha with the average sugar content 13.7% caused by a wet year that favoured the development of fungal sugar beet diseases. The highest root yield and sugar content was achieved with the sowing density of 110,000 plants per 1 ha (62.4Vt/ha and 14.4%). At that sowing density, a positive financial result (487.16 HRK/ha) and the lowest unit cost (193.44 HRK/t) were achieved. Producers will not generate loss if they sow 110,000 sugar beet plants per 1 ha, which is the optimum sowing density.

Key words: sugar beet, sowing density, costs, income, break–even point.


Článek představuje výsledky polního pokusu provedeného ve východním Chorvatsku za účelem zjištění vlivu hustoty výsevu na výnos a kvalitu cukrové řepy. V hospodářském roce 2014/2015 bylo použito 5 různých výsevních hustot (30 000, 50 000, 70 000, 90 000 a 110 000 rostlin na 1 ha) cukrové řepy. Cílem této práce je určit ziskovost produkce cukrové řepy a vypočítat návratnost výnosu bulev cukrové řepy pro 5 různých výsevních hustot při souvisejících nákladech. Průměrný výnos cukrové řepy v roce 2014 byl 55,7 t/ha s průměrnou cukernatostí 13,7 % kvůli vlhkému roku, který byl příznivý pro vývoj houbových chorob řepy. Nejvyššího výnosu řepy a cukernatosti bylo dosaženo při hustotě 110 000 rostlin na 1 ha (62,4 t/ha a 14,4 %). Při této hustotě porostu bylo dosaženo kladného finančního výsledku (487,16 HRK/ha) a nejnižších jednotkových nákladů (193,44 HRK/t). Producenti nebudou ztrátoví při pěstování cukrové řepy, pokud zasejí 110 000 rostlin na 1 ha, což je optimální hustota výsevu.

Klíčová slova: cukrová řepa, hustota výsevu, náklady, příjem, návratnost.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (9–10): 314–316.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz