HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MÜLAYIM Ali1, KAPROL Timur2
(1Kirklareli University, Faculty of Architecture, Turkey; 2Namik Kemal University in Tekirdag, Faculty of Architecture, Turkey)

Cukrovary jako představitelé moderního života v mladém Turecku
Representatives of Modern Life in Young Turkey – Sugar Factories


The Ottoman Empire has not been able to realize the industrial revolution because of internal disturbances, religious pressures and long-lasting wars. The Republic of Turkey, which was founded after the War of Independence and afterwards, set modernization, which can be defined as an innovation and a break from what is traditional, and industrialization as the main goal. This goal is not only for bureaucrats in the upper echelons of the state, or for wealthy families, but for all citizens of the Republic of Turkey. Industrial facilities of the Republican era became distribution channels for modernization to reach the public people. Sugar factories are among the examples of these modern industrial structures. Sugar factories have enriched the places where they have been established both economically and socially. Also local people have had a chance to meet with opportunities they had never had chance to meet before, such as sports, cinema, literacy and vocational courses, balls, lodgings, even electricity through sugar factories. When the development and diversity of the buildings in the factory sites are examined, factories represent young Turkey's effort to offer social and cultural activities. Sugar factories have become in fact the representatives of modern life and the documents of transformation from traditional into modern. In this article, information on the sugar factories, one of the early Republican era industrial structures, was presented and their contribution to social life was examined.

Key words:Turkey, sugar industry, industrialization, modern life.


V důsledku vnitřních nepokojů, náboženských tlaků a dlouholetých válek nedokázala Osmanská říše provést průmyslovou revoluci. Turecká republika, která byla založena po válce o nezávislost a v následujícím období, si jako hlavní cíl stanovila modernizaci – jíž lze definovat jako inovaci a oproštění se od tradičního způsobu života – a industrializaci. Tento cíl nebyl vytyčen pouze pro úředníky na vyšší úrovni státní správy nebo pro bohaté rodiny, ale pro všechny občany Turecké republiky. Průmyslové areály republikánského období se staly distribučními kanály, jimiž modernizace pronikala k veřejnosti. K příkladům těchto moderních průmyslových staveb patří i cukrovary. Cukrovary obohatily místa, kde byly zřízeny, po ekonomické i sociální stránce. Místní lidé získali prostřednictvím cukrovarů možnosti, jaké nikdy předtím neměli, jako je sport, kino, kurzy gramotnosti a odborného vzdělávání, plesy, bydlení, a dokonce i elektřinu. Při pohledu na rozvoj a rozmanitost staveb v areálech cukrovarů představují tyto závody úsilí mladého Turecka nabídnout lidem společenské a kulturní aktivity. Cukrovary se vlastně staly představiteli moderního života a dokladem přeměny od tradičního k modernímu. Článek uvádí informace o cukrovarech jako jednom typu průmyslových staveb z časně republikánského období a zabývá se jejich příspěvkem k životu společnosti.

Klíčová slova:Turecko, cukrovarnictví, industrializace, moderní život.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (7–8): 272–276.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz