HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JERSÁK Jan, GRACL Filip
(Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní)

Testy trvanlivosti řezačkových nožů v dobrovickém cukrovaru
Tests of Durability of Cutting Knives in Dobrovice Sugar Factory


The aim of the article is to introduce the reader to the results of the bachelor thesis: “Comparison of durability of knives by various suppliers which are used during a beet campaign at Tereos TTD Ltd. and proposal of prolonging their lifetime”. This work compares the durability of knives for beet slicers manufactured by Putsch, Maguin and Hanmar. In the introduction, the thesis proposes several adjustments to the standard Putsch beet knives intended to extend their lifetime. Both standard and modified knives were subjected to an experiment during an actual sugar beet campaign. The evaluation of the experiment was based on the blade condition scanning and dulling evaluation using a program created in LabView 14. The degree of dulling of each type of knife was used as the durability indicator. The data were further processed using the ČSN ISO 8688-1 statistical method. The lowest values of dulling in the experiment were reached by Maguin knives, followed by Putsch and Hanmar. Modified knives did not have any significant benefit. From the results of the statistical evaluation it can be concluded that beet quality during the campaign differs significantly. The contribution of this work is thus the demonstration of the influence of beet purity on knife dulling and the indication of possible modifications to the methodology to refine the results.

Key words: drum slicer, Putsch, knife, durability, lifetime.


Cílem článku je seznámit čtenáře s výsledky bakalářské práce: „Porovnání trvanlivosti řezačkových nožů od různých dodavatelů, které se používají při řepné kampani ve společnosti Tereos TTD, a.s., a návrhy na zvýšení jejich trvanlivosti“. Tato práce porovnávala životnost nožů do řepné řezačky výrobců Putsch, Maguin a Hanmar. V úvodu práce bylo navrženo několik možností úprav standardních řezačkových nožů Putsch, které měly za cíl prodloužit trvanlivost nožů. Jak nože standardní, tak nože upravené byly podrobeny experimentu v reálném provozu cukrovaru. Vyhodnocení experimentu se zakládalo na snímkování stavu ostří a vyhodnocení otupení pomocí programu vytvořeném v prostředí LabView 14. Ukazatelem trvanlivosti bylo právě otupení jednotlivých typů nožů. Data byla dále zpracována také pomocí statistické metody ČSN ISO 8688-1. Během experimentu dosáhl nejnižších hodnot otupení nůž Maguin, následoval nůž Putsch a Hanmar. Úpravy nožů nepřinesly žádný významný přínos. Z výsledků statistického vyhodnocení lze usuzovat na značně rozdílnou kvalitu řepy v průběhu kampaně. Přínosem této práce je prokázaní vlivu čistoty řepy na otupení nožů a naznačení možných úprav metodiky pro zpřesnění výsledků.

Klíčová slova: bubnová řezačka, Putsch, nůž, trvanlivost, životnost.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (7–8): 260–264.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz