HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav1, KOŽNAROVÁ Věra2, HÁJKOVÁ Lenka3
(1VUC Praha, a.s.; 2Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ; 3Český hydrometeorologický ústav, Praha–Komořany)

Zpráva o cukrovarnické kampani 2017/2018 v České republice
Report on Sugar Campaign 2017/2018 in Czech Republic


The sugar year 2017 in the Czech Republic can be seen as two separate areas – one in Bohemia with nearly optimal weather conditions during the whole sugar beet vegetation period and one in Moravia with less favorable weather conditions, which reflected in a significantly lower sugar content (16.67% versus 18.24%). Annual rainfall in the territory of the Czech Republic was 100% of the long-term average, i.e. 683 mm. The month of August, however, was quite unique as it was dry (85% of standard) and warm (+1.5 °C as compared to standard) in the whole territory. The average annual air temperature deviation from the long-term average in the territory of the Czech Republic reached + 0.7 °C, which classifies this year among the so-called “hot years”. During the harvest, the conditions varied significantly, not only in the individual regions but also in each sugar factory area.
The 2017/2018 campaign took place in seven Czech sugar factories, from 6  September 2017 to 28 February 2018, i.e. 144 days. The shortest campaign took 81.7 days, the longest took 138.0 days. The average length of a campaign per factory is thus 122 days.
The total amount of standard-quality sugar beet (16% sugar content) from the CR processed into sugar reached 5.037 mil tons; the beet was harvested from 67,485 ha. The average weighted sugar content of the purchased sugar beet was 17.62% (16.72% to 18.24%). Out of the total amount of sugar beet, 57% was processed in Bohemia and 43% in Moravia. The total of 646.9 thousand tons of white sugar, including 10.9 thousand tons of sugar for other states, and 192.4 thousand tons of molasses, including the so-called last syrup intended for fermentation processes were produced in the Czech Republic.

Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar beet, sugar yield, sugar contents, processing, capacity, campaign data, sugar production, weather.


Cukrovarnický rok 2017 v ČR lze hodnotit jako dvě samostatné oblasti – jednu v Čechách s téměř optimálním průběhem počasí během celé vegetace cukrové řepy a druhou na celé Moravě s méně příznivým počasím, které se odrazilo na výrazně nižší cukernatosti (16,67 % versus 18,24 %). Roční úhrn srážek na území ČR byl 100 % dlouhodobého průměru, což představuje 683 mm. Zcela ojedinělý byl srpen, kdy na celém území ČR panovalo sucho (85 % normálu) a teplo (+1,5 °C normálu). Odchylka průměrné roční teploty vzduchu od dlouhodobého průměru dosáhla na území celé ČR hodnoty +0,7 °C, čímž se tento rok zařadil do skupiny tzv. „teplých roků“. Během sklizně se podmínky výrazně lišily nejen v krajích, ale i v jednotlivých rajonech cukrovarů.
Kampaň 2017/2018 probíhala v sedmi cukrovarech České republice od 6. září 2017 do 28.vledna 2018, tzn. 144 dnů. Nejkratší provoz trval 81,7, nejdelší 138,0 dnů. Průměrná délka kampaně na cukrovar tak vychází 122 dnů.
Bylo celkem zpracováno z ČR 5,037 mil. t řepy standardní kvality (přepočtené na cukernatost 16 %) zpracované na cukr, které byly sklizeny z 67 485 ha. Průměrná vážená cukernatost nakoupené cukrovky činila 17,62 % (16,72 % až 18,24 %). V Čechách bylo zpracováno 57 % a na Moravě 43 % řepy. V celé České republice bylo vyrobeno 646,9 tis. t bílého cukru, včetně 10,9 tis. t cukru pro jiné státy, a dále 192,4 tis. t melasy, včetně tzv. posledního sirobu určeného pro kvasné technologické postupy.

Klíčová slova: Česká republika, řepná kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, zpracování, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, počasí.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (7–8): 254–259.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz