HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan
(Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce)

Proso Panicum spp. a cukrová repa
Millet Weeds Panicum spp. and Sugar Beet


The presented work describes the biological properties of millet weeds Panicum spp. in Slovakia that is of an increasing economic significance, especially in broad-leaf crops and various kinds of vegetables. Millet weeds are particularly harmful to widerow crops such as sugar beet, sunflower, potatoes and various kinds of vegetables or other crops, especially legumes such as peas, beans and soybeans. Of the three most common herbicide-mixed partners for sugar beet protection – phenmedipham, desmedipham and ethofumesate, only ethofumesate acts partially against the millet weeds. Although ethofumesate is only partially effective, it promotes the efficacy of other mixed partners, such as metamitron and lenacil to which millets are moderately sensitive, but which, in the mixture with ethofumesate, have a good synergistic effect on millets. Chloridazon, like clopyralid and triflusulfuron-methyl (both acting only on dicots), is ineffective against millets. Millets are highly sensitive to the use of pre-emergent S-metolachlor. There is a wide choice of alternatives within the specific post-emergent graminicides with registered application in sugar. The work also outlines the specifics for agronomic and herbicidal measures to manage these weeds in other field crops, which increase the effectiveness of herbicide treatments. It also includes measures to increase the effectiveness of specific graminicides. Increasing the efficacy of post-emergent graminicides is desirable in cases when weeds quickly become aged due to stress and lose sensitivity to these preparations, which is also the case for millets.

Key words: millet weeds, sugar beet, herbicides.


Predkladaná práca opisuje biologické vlastnosti prosovitých druhov burín, v rámci Slovenska s narastajúcim hospodárskym významom najmä v širokoriadkových plodinách a rôznych druhoch zeleniny. Proso škodí hlavne v širokoriadkových plodinách ako cukrová repa, slnečnica, zemiaky a rôzne druhy zeleniny, prípadne z ďalších poľných plodín škodí najmä v strukovinách ako hrach, bôb a sója. Z trojice pre cukrovú repu častých širokospektrálnych zmesných partnerov phenmediphan, desmediphanethofumesate voči prosu čiastočne účinkuje iba ethofumesate. Ethofumesate sa voči prosu vyznačuje síce len čiastočnou účinnosťou, ale podporuje účinnosť ďalších zmesných partnerov ako je metamitronlenacil, voči ktorým samostatne je proso stredne citlivé, avšak v zmesi s ethofumesate dosahujú voči prosu dobrý synergický účinok. Chloridazon, podobne ako clopyralidtriflusulfuron-methyl (oba účinkujú len na dvojklíčnolistové), je voči prosu neúčnný. Na použitie pre-emergentného S-metolachloru je proso citlivé. Výber špecifických post-emergentných graminicídov s registrovanou aplikáciou v repe je široký. V práci sú tiež načrtnuté špecifiká pre agronomické a herbicídne opatrenia pri zvládnutí tejto buriny v porastoch ďalších poľných plodín, ktoré zvyšujú účinnosť herbicídnych ošetrení. Zahrnuli sme aj opatrenia smerujúce k zvýšeniu účinnosti špecifických graminicídov. Zvýšiť účinnosť post-emergentných graminicídov je žiaduce práve v prípadoch, kedy buriny vplyvom stresu rýchlo starnú a strácajú citlivosť voči týmto prípravkom, čo sa deje aj v prípade prosa.

Kĺúčové slová: proso, cukrová repa, herbicídy.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (7–8): 247–252.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz