HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RADOJIĆ Nataša1, ŠTEFANIĆ Edita2, ANTUNOVIĆ Slavica3, ZIMA Dinko4, DIMIĆ Darko2, ŠTEFANIĆ Ivan2
(1Vukovar-Srijem County, Croatia; 2J.J.Strossmayer University, Faculty of Agriculture, Osijek, Croatia; 3Polytechnic in Slavonski Brod, Croatia; 4Polytechnic in Pozega, Croatia)

Dlouhodobé změny v druhového spektra plevelů v produkci cukrové řepy
Weed Species Changes over Long-term Period in Sugar Beet Production


Sugar beet is spring crop planted in rows of 45 or 50 cm distance that provides a large surface area for weeds to germinate and grow. Nowadays, as a part of IPM, weed control measures in sugar beet production needs to be oriented to sustainable use of herbicides. Since the change of management practice affect the weed biodiversity, it need to be better understood.
For that purpose, a comparison of the actual weed community (2017) in sugar beet fields of north-eastern Croatia with a similar floristic surveys were carried 2002 and 1977. Changes in species richness, floristic composition and structure occurred in the last 40 years and were estimated using community-based indices and multivariate ordination techniques. The average weed species number per relevé and average weed cover declined significantly through time. Many of archeophytes, frequently surveyed in the past, decreased significantly in their cover in recent surveys. However, the most radical changes in the weed community structure were observed in invasion of Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia and Datura stramonium during last two decades. The results also suggest that intensification of the land use over the investigated period affects weed community in sugar beet and led to decrease in weed species diversity.

Key words: weeds, temporal changes, community-based indices, Canonical Correspondence Analysis.


Cukrová řepa je jarní plodina pěstovaná v řádcích vzdálených 45 až 50 cm, čímž vzniká značný prostor pro klíčení a růst plevelů. Dnes, v rámci integrované ochrany, musí být opatření proti plevelům v cukrové řepě orientována k udržitelnému používání herbicidů. Protože změny způsobů boje proti plevelům způsobují proměny jejich biologické rozmanitosti, je třeba jim lépe porozumět.
Proto bylo provedeno porovnání aktuálních (2017) společenstev plevelů na polích cukrové řepy severovýchodního Chorvatska s výsledkem podobných průzkumů provedených v roce 2002 a 1977. Za posledních 40 let došlo u plevelů ke změnám v druhové bohatosti i složení společenstva a jeho struktuře, které byly stanoveny odhadem na základě indexů pro společenstva a multivariačních technik třídění. Průměrný počet druhů plevelů na zkoumaný úsek (snímek) pole a průměrná pokryvnost plevely se postupem času významně snížily. Řada archeofytů, které byly často nacházeny v minulosti, v současných průzkumech významně snížily svou pokryvnost. Nejradikálnější změny však byly pozorovány v oblasti invaze nových druhů Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifoliaDatura stramonium během posledních dvaceti let. Tyto výsledky také naznačují, že intenzifikace využívání půdy během zkoumaného období ovlivnila společenstva plevelů cukrové řepy a vedla k poklesu jejich druhové rozmanitosti.

Klíčová slova: plevele, změny v čase, indexy společenstev, kanonická korespondenční analýza.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (7–8): 242–246.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz