HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření elektrolytické vodivosti kapalin
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Measurement of Electrolytic Conductivity of Liquids


The paper presents an overview of the functional principles used in operational measurement of the electrical conductivity of liquids. The first part discusses the theoretical basis of conductivity sensors and describes the measurement methods and construction of sensors used for process measurement. These are contacting conductivity sensors with two or four electrodes, and electrodeless (toroidal) sensors based on the principle of magnetic induction. The final part of the chapter presents the possibilities of using conductivity sensors in operational measurement and gives examples of industrial sensors.

Key words: electrical conductivity of liquids, electrical conductivity measurement, conductivity sensors, electrodeless inductive conductivity sensors.


Článek uvádí přehled funkčních principů využívaných při provozním měření elektrické vodivosti kapalin. V první části jsou probrány teoretické základy vodivostních senzorů a poté měřicí metody a konstrukce provozních snímačů. Jsou to jednak kontaktní snímače se dvěma nebo čtyřmi elektrodami, jednak snímače bezelektrodové založené na indukčním principu. Závěrečná část kapitoly uvádí možnosti využití vodivostních snímačů při provozním měření.

Klíčová slova: elektrická vodivost kapalin, měření elektrické vodivosti, vodivostní snímače, bezelektrodové indukční vodivostní snímače.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (5–6): 220–223.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz