HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TANNER Leopold, SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vývoj cen cukru v procesu financializace světové ekonomiky a vliv spekulace
Sugar Price De­velop­ment in Process of World Economy Financialization and Influence of Speculations


Financialization of the world economy is a phenomenon whose historical roots can be found in the early 1970s when both Bretton Woods and Smithsonian Agreements fell through. This fact brought about free-floating exchange rates and gradual deregulation of financial markets opening adequate opportunities for both individual and institutional speculators. Due to the fact that in some financial market segments, e.g. agriculture products, the underlying assets deviated from the market fundamentals more and more frequently, the historical price volatility of many commodities (incl. agricultural commodities) grew and became a financial incentive for speculators. The sugar market remained resistant for a long time thanks to a high degree of distortion or more precisely thanks to the protection from the side of individual countries. However, due to the financial crisis of 2008/2009 even this market segment could not avoid the “invasion” of speculative capital. The prices of sugar soared. Not only speculators but also the growing demand for bio-fuels participated in this growth. The prices of sugar recorded unprecedented volatility in the course of 2000–2016. The world price of sugar soared from about 11 cents (in the early 2000) per pound of raw sugar to the more than 65 cents per pound (at the turn of 2010/2011). The price of sugar was considerably unstable. This volatility was caused to a large extent by speculative funds (hedge funds) which traded around 20 million tons per year. Considering the upward/downward price of sugar, the influence of speculative funds is marginal; their influence is seen mainly in the fluctuation of sugar prices as they aim to earn money betting on this price volatility (speculations on both long and short positions have a major influence). In the course of the above mentioned period, the number of “price swings” almost doubled compared to the previous period.

Key words: financialization. futures, world commodity exchanges, historical volatility, implied volatility, derivatives markets.


Financializace světové ekonomiky je fenoménem sahajícím svými historickými kořeny do začátku 70. let 20. století, kdy dochází k pádu brettonwoodských a smithoniánských dohod. Tato skutečnost přinesla volně plovoucí kurzy měn a postupnou deregulaci finančních trhů, která otevřela dostatečný prostor pro individuální i institucionální spekulanty. Tím, že na některých segmentech finančních trhů, například na trzích se zemědělskými komoditami, stále častěji docházelo k odpoutávání cen podkladových aktiv od tržních fundamentů, narůstala historická cenová volatilita řady komodit (včetně zemědělských), a stala se tak potenciálním finančním motivem pro spekulanty. Trh s cukrem díky vysokému stupni distorze, respektive ochrany ze strany jednotlivých zemí, těmto spekulacím dlouho odolával. Nicméně v souvislosti s poslední finanční krizí z přelomu let 2008/2009 se ani tento segment trhu nevyhnul „nájezdům“ spekulativního kapitálu. Ceny cukru výrazně „poskočily“ směrem vzhůru. Na tomto nárůstu se však podíleli nejen spekulanti, ale taktéž rostoucí poptávka po biopalivech. Ceny cukru v období 2000–2016 zaznamenaly nebývalé výkyvy. Světová cena cukru vzrostla z cca 11 US centů (počátek roku 2000) za libru surového cukru na více než 65 US centů (na přelomu roku 2010/2011). Cena cukru se výrazně „rozkolísala“. Na tomto kolísání se podílely velkou měrou zejména spekulativní fondy (zajišťovací fondy), které v posledních letech realizují transakce v průměru okolo 20 mil. t cukru ročně. Jejich vliv ve vztahu k ceně cukru nespočívá však ani v tom, že by tyto fondy tlačily na růst či pokles ceny cukru, ale v tom, že tyto fondy způsobují zejména kolísání cen cukru, neboť se na tomto kolísání cen snaží vydělat (výrazný vliv zde hrají spekulace na pokles či vzestup ceny). Jen ve výše zmíněném období se počet „cenových výkyvů“ téměř zdvojnásobil oproti období předcházejícímu.

Klíčová slova: financializace, termínové obchody, světové komoditní burzy, historická volatilita, implicitní volatilita, derivátové trhy.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (5–6): 195–201.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz