HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HLISNIKOVSKÝ Lukáš, KUNZOVÁ Eva, MENŠÍK Ladislav
(Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze–Ruzyni)

Vliv aplikace hnoje, minerálních hnojiv a osevních postupů na výnosy bulev a chrástu a na cukernatost cukrové řepy
Effect of Farmyard Manure, Mineral Fertilizers and Crop Rotation on Sugar Beet Roots and Leaves Yield and Sugar Content


Application of farmyard manure together with mineral NPK and application of NPK significantly and positively influenced yields of sugar beet roots and leaves during the seasons 2012, 2014 and 2016, but did not influence sugar content. Application of farmyard manure provided significantly lower yields than treatments with mineral NPK. On the other hand, this treatment provided higher yields than the unfertilized Control treatment. Therefore, organic manures cannot substitute mineral fertilizers as their mineralization in the soil is slower, nutrient content is lower and inhomogeneous. However, it is known that organic manures are a significant source of organic matter and can positively affect soil conditions and parameters.
Crop rotations are significantly reduced in modern-day agriculture even though crop rotation can significantly affect soil properties, its contamination with pathogenic microorganisms and arable crops yield and quality. In our case the differences between the crop rotations were significant; the nine-crop rotation resulted in min. 50% higher sugar beet root yield, 54% higher beet leaves yield and 9% higher sugar content.

Key words: Beta vulgaris L., root yield, leaves yield, sugar content, farmyard manure, NPK, crop rotation.


Aplikace statkových hnojiv společně s minerálními hnojivy a aplikace minerálních hnojiv pozitivně a statisticky významně ovlivnily výnosy bulev i chrástu v letech 2012, 2014 a 2016, avšak statisticky významný vliv na cukernatost jsme nezaznamenali. Aplikace hnoje samotného poskytla výnosy statisticky významně nižší, než varianty hnojené minerálními hnojivy, a na druhou stranu významně vyšší, než u nehnojené kontrolní varianty. Samotná statková hnojiva tak nemohou suplovat minerální hnojiva, neboť jejich mineralizace v půdě je pomalejší a samotný obsah živin v nich je nižší a nehomogenní. Je však známo, že statková hnojiva jsou významným zdrojem organické hmoty a pozitivně ovlivňují půdní vlastnosti.
Osevní postupy jsou v dnešní době značně redukovány, přitom mohou značně ovlivnit stav půdy, zamořenost patogenními mikroorganismy i výnosy pěstovaných plodin a jejich kvalitu. V našem případě byly rozdíly mezi osevními postupy signifikantní, devítihonný osevní postup poskytnul minimálně o 50 % vyšší výnosy bulev, 5 % výnosy chrástu a o 9 % vyšší cukernatost.

Klíčová slova: Beta vulgaris L., výnos bulev, výnos chrástu, cukernatost, hnůj, NPK, osevní postupy.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (5–6): 182–186.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz