HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hustoty kapalných směsí (část 2.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Density Measurement of Liquid Mixtures (Part 2)


This paper describes radiation and microwave density meters. The operating principle is explained for each sensor and arrangement of the measuring device is described. The principles of installation of the sensors in the technological apparatus are described and the advantages and disadvantages of these types of sensors are listed. The conclusion summarizes the possible applications of the individual types of density meters.

Key words: density measurement, radiation density meters, microwave density meters, application of density meters.


V příspěvku jsou popsány radiační a mikrovlnné hustoměry. U každého snímače je vysvětlen princip funkce a je popsáno uspořádání měřicího zařízení. Jsou uvedeny zásady pro montáž do technologické aparatury a jsou ukázány přednosti a nedostatky uvedených typů snímačů. V závěru jsou shrnuty možnosti použití jednotlivých typů hustoměrů.

Klíčová slova: měření hustoty, radiační hustoměry, mikrovlnné hustoměry, použití hustoměrů.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (4): 162–165.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz