HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRISTEK Suzana1, REŠIĆ Ivo2, JOVIĆ Jurica1, RAŠIĆ Sanda1, VARGA Ivana1, LENART Lidija3, KIŠPAL Hubert4, ANTUNOVIĆ Manda1
(1University of J.J. Strossmayer, Faculty of Agronomy, Osijek, Croatia, 2Sladorana d.d., sugar factory Županja, Croatia, 3University of J.J. Strossmayer, Faculty of Food Technology, 4Fermopromet d.o.o., Jagodnjak, Croatia)

Možnost snížení hnojení dusíkem využitím užitečných mikroorganismů
Possibility of Mineral Nitrogen Fertilization Reduction by Applying Beneficial Microorganisms


Sugar beet has very high demands on agro-technical measures in comparison to other field crops. Fertilization is one of the most important agro technical measures and the most important nutrient that we add in fertilizers is nitrogenn. Nitrogen is of great importance in sugar beet nutrition; in affects not only the yield, but also the quality of sugar beet roots. Sugar beet adopt it in significant quantities, but the optimal amount is within small ranges.
Research was conducted on two soil types: Eutric brown soil and Humogley in 2013 and 2014; its scheme was of a completely randomized block design with four replications and 8 different variants in 4 repetitions:
A) Application of microbiological preparation (A1 – control; A2 – application 30 l/ha);
B) Nitrogen fertilization (B1 – control; B2 – fertilization on the basis of chemical analysis; B3 – fertilization reduced by 30%; B4 – fertilization reduced by 50%).

The best results in all investigated parameters were obtained by application of microbiological preparations. In the case of the variants treated with biofertilizer, the best results in the investigated parameters were obtained by reducing nitrogen fertilizers by 30% in both soil types, both years and both sugar beet hybrids. However, in most cases, there was no statistically significant difference between the above mentioned variant and the variant where nitrogen fertilizers were reduced by 50%.
The reduction of nitrogen fertilizers is not only important for economic reasons, but also for ecological ones. Since nitrogen is a highly mobile element, the use of high doses of nutrient can lead to leaching into groundwater and to eutrophication.

Key words: sugar beet, nitrogen fertilization, microbiological preparation, yield, root quality.


Cukrová řepa má ve srovnání s jinými plodinami velmi vysoké agrotechnické požadavky. Hnojení je jedním z nejdůležitějších agrotechnických zásahů a klíčovým prvkem dodávaným hnojivy je dusík. Dusík je pro výživu řepy velmi významný. Ovlivňuje nejen výnos, ale také kvalitu kořenů. Řepa jej přijímá ve značném množství, ale optimální rozsah dávky je omezen.
Výzkum probíhal na dvou půdních typech, hnědozemi a organogenním gleji, v letech 2013 a 2014, v kompletně znáhodněném blokovém schématu ve čtyřech opakováních a 8 různých variantách ve 4 způsobech hnojení:
A) Aplikace mikrobiologického preparátu (A1 – kontrola; A2 – aplikace 30 l/ha);
B) hnojeno dusíkem (B1 – kontrola; B2 – hnojeno dle chemické analýzy; B3 – hnojení sníženo o 30 %; B4 – hnojení sníženo o 50 %).

Nejlepších výsledků ve všech sledovaných parametrech bylo dosaženo při aplikaci mikrobiologického přípravku. U variant ošetřených biohnojivem bylo v obou letech, na obou půdních typech a u obou hybridů dosaženo nejlepších výsledků ve sledovaných ukazatelích u varianty se sníženým hnojením o 30 %. Ve většině případů nebylo dosaženo statisticky významných rozdílů mezi touto variantou a variantou, u které bylo hnojení sníženo na 50 %.
Redukce hnojení dusíkem není významná jen z ekonomického hlediska, ale i ekologického. Vzhledem k tomu, že dusík je silně mobilní prvek, mohou jeho vysoké dávky unikat do podzemních vod a vést k jejich eutrofizaci.

Klíčová slova: cukrová řepa, dusíkaté hnojení, mikrobiologický přípravek, výnos, kvalita kořene.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (3): 90–93.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz