HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 3.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 3)


The paper describes ultrasonic and radar level sensors and radioisotope level gauges; it explains the operating principle of each sensor and details the arrangement of the measuring device. It also deals with the principles of installation of the sensors on the technological apparatus are outlines the advantages and disadvantages of the listed types of sensors. The conclusion summarizes the criteria for selection of an appropriate level gauge.

Key words: ultrasonic level sensor; radar level transmitters; radioisotope level gauges.


V příspěvku jsou popsány ultrazvukové, radarové a radioizotopové snímače hladin. U každého snímače je vysvětlen princip funkce a je popsáno uspořádání měřicího zařízení. Jsou uvedeny zásady pro montáž do technologické aparatury a jsou ukázány přednosti a nedostatky uvedených typů snímačů. V závěru jsou shrnuty zásady pro výběr vhodného snímače hladiny.

Klíčová slova: ultrazvukové hladinoměry; radarové hladinoměry; radioizotopové hladinoměry.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (2): 74–78.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz