HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TETŘEVOVÁ Liběna
(Univerzita Pardubice)

Komunikování společensky odpovědných aktivit cukrovarnickými podniky
Communication of Socially Responsible Activities by Sugar-Producing Companies


The article discusses the level of communication of socially responsible activities of sugar producers operating in the Czech Republic. As shown by the content analysis of these companies’ web sites, their level of CSR communication is poor. The highest level of communication is achieved in the area of economic responsibility; on the other hand, none of the sugar-producing companies communicates the activities falling within the area of ethical responsibility. In the context of the expected liberalization of the sugar market and the establishment of standard competitive conditions, it is necessary to accept the requirement of the stakeholders (in particular consumers, purchasers and political representatives) to integrate corporate social responsibility principles into corporate strategies and increase the level of CSR communication. It is because these requirements have a particularly significant impact in the case of companies in socially sensitive sectors, among which there are, inter alia, companies of the food industry, and hence also sugar factories. Appropriate changes need to be adopted in terms of the structure of information reported in the area of economic, social, environmental, ethical and philanthropic responsibilities, as well as the techniques and methods of CSR communication.

Key words: sugar-producing companies, corporate social responsibility, CSR communication, socially responsible activities.


Článek pojednává o úrovni komunikování společensky odpovědných aktivit producentů cukru působících v České republice. Jak vyplývá z obsahové analýzy webových stránek těchto firem, úroveň jejich CSR komunikování je nízká. Nejvyšší úrovně komunikování je dosahováno v oblasti ekonomické odpovědnosti, naopak aktivity spadající do oblasti etické odpovědnosti nejsou komunikovány ani jednou cukrovarnickou firmou. V souvislosti s očekávanou liberalizací trhu s cukrem a nastolením standardních konkurenčních podmínek je třeba akceptovat požadavek zainteresovaných stran (zejména spotřebitelů, odběratelů a politické reprezentace) na integrování principů společenské odpovědnosti do firemních strategií a na zvýšení úrovně CSR komunikování. Zvlášť významně se tyto požadavky přitom projevují v případě firem společensky citlivých odvětví, mezi které se mimo jiné řadí firmy potravinářského průmyslu, a tedy také cukrovary. Přijmout je třeba adekvátní změny, ať už z hlediska struktury a obsahu vykazovaných informací v oblasti ekonomické, sociální, environmentální, etické a filantropické odpovědnosti, tak i techniky a metodiky CSR komunikování.

Klíčová slova: cukrovarnické podniky, společenská odpovědnost firem, CSR komunikování, společensky odpovědné aktivity.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (12): 394–396.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz