HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan, PAČUTA Vladimír, ERNST Dávid, GAŽO Ján
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Závislosť tvorby úrody a cukornatosti repy cukrovej od odrody a priebehu agroekologických podmienok ročníka
Dependence of Yield Formation and Sugar Content on Sugar Beet Varieties and Annual Agroecological Conditions


Field experiments with sugar beet, carried out in the years 2014–2016 on experimental plots of PD Špačince, monitored the influence of weather conditions of the year on the root yield and sugar content, with 5 varieties of standard type (Kant, Kosmas, SY Marvin, Gallant, Nature KWS), 5 varieties of standard – sugar type (SY Angy, Leopold KWS, Tatry, Antek, Varios) and 3 varieties of sugar type (Marenka KWS, Plinius, Galanta). The area is characterized as warm and very dry. The average annual temperatures over the past ten years are 9.7–11.3 °C. The average annual precipitation is 400–700 mm depending on the precipitation rate of each year. By dividing the varieties according to the production type, we found statistically significant differences between the groups of sugar varieties (average sugar content 16.27%), the standard-sugar varieties (average sugar content 15.78%) and standard varieties (average sugar content 15.39%). Categorization of varieties into production types actually reflected a different level of sugar content. In assessing the root yield, standard-sugar types were able to provide higher sugar content compared to normal varieties with a lack of statistical significance in root yield. In the assortment of tested varieties, we recorded a weak positive correlation between the root yield and sugar content.

Key words: sugar beet, variety, weather conditions, root yield, sugar content.


V poľných pokusoch s repou cukrovou, realizovaných na experimentálnych pozemkoch PD Špačince v rokoch 2014–2016, bol sledovaný a zhodnotený vplyv poveternostných podmienok ročníka na úrodu a cukornatosť repy cukrovej, v rozsahu 5 odrôd normálneho typu (Kant, Kosmas, SY Marvin, Gallant, Natura KWS), 5 odrôd normálno-cukornatého typu (SY Angy, Leopolda KWS, Tatry, Antek, Varios) a 3 cukornatých odrôd (Marenka KWS, Plinius, Galanta). Oblasť je charakterizovaná ako teplá a veľmi suchá. Priemerné ročné teploty za posledných desať rokov sú 9,7–11,3 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok je 400–700 mm v závislosti od zrážkových pomerov jednotlivých rokov. Rozdelením odrôd podľa produkčných typov sme v hodnotení cukornatosti štatisticky preukazne rozlíšili skupinu cukornatých odrôd (priemerná cukornatosť 16,27 %), normálno-cukornatých odrôd (priemerná cukornatosť 15,78 %) a normálnych odrôd (priemerná cukornatosť 15,39 %). Kategorizácia odrôd do produkčných typov reálne odrážala rozdielnu úroveň cukornatosti. Pri hodnotení úrod buliev boli prechodné normálno-cukornaté typy schopné pri porovnateľnej úrode buliev zabezpečiť vyššiu úroveň cukornatosti než normálne typy. V sortimente testovaných odrôd sme zaznamenali slabú pozitívnu koreláciu medzi úrodou buliev a cukornatosťou.

Kľúčové slová: repa cukrová, odroda, poveternostné podmienky, úroda buliev, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (12): 379–384.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz