HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, HINKE Jana2, PULKRÁBEK Josef3
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta; 2Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta; 3Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

Specifika produkce cukru v asijském regionu
Characteristics of Sugar Production in Asian Region


Asian sugar market represents an important part of the world sugar market. Individual Asian countries participate in the global sugar market by more than thirty percent (cc 70 mil. tons of sugar). The number of sugar plants (over 1,450) and market diversification at the level of individual countries represent a very specific phenomenon within the world market. Asia represents not only important production capacities, but its consumption potential is also extremely significant (over 4 billion people). The objective of this paper is to provide an overview of current sugar beet and sugar cane processing capacities and sugar production in countries located in Asian region. The methodology is based on the application of HHI and CR4 indices. Time series analysis is also applied. The analysis implies that Asian sugar market is quite heterogeneous especially in the area of available production capacities. There are a lot of small sugar plants having only limited processing capacities. On the other hand there are also several dozens of production units having daily processing capacities over 10 thousand tons of sugar beet or sugar cane a day. Eleven out of thirty analyzed countries operate sugar plants with processing capacities higher than 10 thousand tons a day (China, Egypt, Philippines, India, Indonesia, Iran, Pakistan, Russia, Thailand, Turkey and Vietnam). The highest concentration of sugar producing units processing more than 10 thousand tons of sugar beet or cane a day in relation to the total number of sugar plants is in Thailand (40 out of 49). The most powerful sugar plant is located in Chinese Hai Kou City. Its available processing capacity is cc 60 thousand tons of sugar cane a day. Another important feature of Asian sugar market is its significant territorial concentration and its oligopolistic nature (this statement is confirmed by the results of HHI and CR4 indices analyses).

Key words: Asia, sugar, production, sugar refineries, capacity, concentration, distribution.


Asijský trh s cukrem představuje nezanedbatelnou determinantu světového trhu. Země asijského regionu participují na světové produkci cukru více než jednou třetinou (cca 70 mil. t cukru). Počet rafinerií (více než 1 450) a diverzifikace trhu na úrovni jednotlivých zemí rovněž představují velmi významný fenomén v rámci trhu světového. Asie v tomto ohledu nepředstavuje pouze významnou produkční bázi, ale také spotřební potenciál je velmi výrazný (více než 4 mld. obyvatel). Cílem příspěvku je poskytnout přehled o výrobních kapacitách v oblasti zpracování cukrové řepy, cukrové třtiny a následné výroby cukru v asijských zemích. Z hlediska metodického je analýza postavena na aplikaci HHI and CR4 indexů. Dále pak je uplatněna analýza časových řad. Z výsledků analýzy vyplývá vysoká heterogenita v oblasti produkčních kapacit (na jedné straně existují vysoké počty malých cukrovarů s omezenou denní kapacitou; na druhé straně najdeme několik desítek jednotek disponujících denními zpracovatelskými kapacitami v řádech desítek tisíc tun řepy či třtiny). Jedenáct z třiceti analyzovaných zemí disponuje provozy, jejichž produkční kapacita přesahuje 10 tis. t za den zpracované vstupní materie. Mezi tyto státy patří Čína, Egypt, Filipíny, Indie, Indonésie, Irán, Pákistán, Rusko, Thajsko, Turecko a Vietnam. Nejvyšší koncentraci provozů s kapacitou zpracování řepy či třtiny nad 10 tis. t za den ve vztahu k celkovému počtu provozů disponuje zejména Thajsko (40 z celkového počtu 49 provozů). Největší rafinerie v regionu se nachází v čínském Hai Kou City a disponuje zpracovatelskou kapacitou na úrovni 60 tis. t cukrové třtiny za den. Dalším rysem regionu je i výrazná teritoriální koncentrace a v neposlední řadě taktéž oligopolní charakter asijského trhu jako celku (to potvrzují jak hodnoty HHI, tak CR4 indexu).

Klíčová slova: Asie, cukr, výroba, cukrovary, kapacita, koncentrace, distribuce.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (11): 360–365.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz