HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 2.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 2)


The paper describes the function of hydrostatic level meters, including measuring of hydrostatic pressure with a bubbler. Various connectivity options of the hydrostatic pressure sensors to the process vessels are discussed. The article further describes conductivity and capacitance sensors and level switches; examples of measuring electrodes and their installation into technological apparatuses are given. Advantages and disadvantages of these types of sensors are discussed and examples of applications for the individual types are listed.

Key words: hydrostatic level sensors; conductivity and capacitance level sensors; level switches.


V článku je popsána funkce hydrostatických hladinoměrů včetně měření hydrostatického tlaku s probubláváním média. Jsou diskutovány různé možnosti připojení snímačů hydrostatického tlaku k provozním nádržím. Dále jsou popsány vodivostní a kapacitní snímače a spínače hladiny, jsou uvedeny příklady provedení měřicích elektrod a jejich instalace do technologických aparatur. Jsou diskutovány přednosti a nedostatky uvedených typů snímačů a pro jednotlivé typy snímačů jsou uvedeny příklady aplikací.

Klíčová slova: hydrostatické hladinoměry; vodivostní a kapacitní snímače hladiny; spínače hladiny.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (1): 34–38.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz