HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav1, KOŽNAROVÁ Věra2, HÁJKOVÁ Lenka3
(1VUC Praha, a.s.; 2Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ; 3Český hydrometeorologický ústav, Praha-Komořany )

Zpráva o cukrovarnické kampani 2016/2017 v České republice
Report on Sugar Campaign 2016/2017 in Czech Republic


The year 2016 saw almost optimal weather throughout the growing season in the Bohemian part of the Czech Republic, however in the Moravian Region the weather was less favorable which reflected in a significantly lower beet sugar content (17.41% versus 18.48%). Annual rainfall in the territory of the Czech Republic was 83% of the long-term average. The month of August, however, was quite unique as it was dry and warm in the whole territory. The average annual air temperature deviation from the long-term average in the territory of the Czech Republic reached +0.6 °C, which classifies this year among the so-called “hot years”.
The 2016/2017 campaign took place in seven Czech sugar factories, from 8 September 2016 to 1 February 2017, i.e. 146 days. The shortest campaign took 81.5 days, the longest took 143.0 days. The average operation of one sugar factory is thus 116.7 days.
The total amount of standard-quality sugar beet from the CR processed into sugar reached 4.826 mil tons; the beet was harvested from 53,093 ha. The average weighted sugar content was 18.20% (17.16–19.00%). Out of the total amount of sugar beet, 57% was processed in Bohemia and 43% in Moravia. The total of 592,656 t of white sugar and 31,128 t of sugar for other states were produced in the Czech Republic, including the so-called last syrup.

Key words: Czech Republic, beet campaign, sugar beet, sugar yield, sugar content, processing, capacity, campaign data, sugar production, weather.


V roce 2016 v ČR byl v Čechách téměř optimální průběh počasí během celého vegetačního období, na Moravě naopak méně příznivý, což se odrazilo na výrazně nižší cukernatosti řepy (18,48 % versus 17,41 %). Roční úhrn srážek na území ČR byl 83 % dlouhodobého průměru. Zcela ojedinělý byl srpen, kdy na celém území panovalo sucho a teplo. Odchylka průměrné roční teploty vzduchu od dlouhodobého průměru dosáhla na území celé ČR hodnoty +0,6 °C, čímž se tento rok zařadil do skupiny tzv. „teplých roků“.
Kampaň 2016/2017 probíhala v sedmi cukrovarech ČR od 8. září 2016 do 1. února 2017, tzn. 146 dnů, vč. dovářky. Nejkratší provoz trval 81,5, nejdelší 143,0 dny. Průměrná délka provozu jednoho cukrovaru tak vychází 116,7 dnů.
Celkem bylo zpracováno z ČR 4,826 mil. t řepy standardní kvality zpracovaných na cukr, které byly sklizeny z 53 093 ha. Průměrná vážená cukernatost činila 18,20 % (17,16–19,00 %). V Čechách bylo zpracováno 57 % a na Moravě 43 % řepy. V ČR bylo vyrobeno 592 656 t bílého cukru a 31 128 t cukru pro jiné státy, dále 58 tis. t melasy včetně tzv. posledního sirobu určeného pro kvasné technologické postupy.

Klíčová slova: Česká republika, řepná kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, zpracování, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, počasí.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (9–10): 310–316.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz