HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan
(Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav agroekológie Michalovce )

Duman obyčajný Datura stramonium L. a cukrová repa
Jimsonweed Datura stramonium L. and Sugar Beet


This paper describes the biological properties of jimsonweed Datura stramonium L., an important noxious weed species with an increasing economic significance mainly concerning widerow crops and some vegetables in Slovakia. The paper also outlines the specific characteristics of agronomical and herbicidal management of field crops including sugar beet stands against the weed. Such management can improve the efficiency of herbicidal treatments and in case of sugar beet it is based on repeated or divided herbicides applications. Efficiency of herbicides authorized for sugar beet weed management partially covers jimsonweed but its efficacy against this weed is usually insufficient – which is partially due to the commonly used system of divided doses. The divided and thus lowered doses of herbicides require correct timing of applications aimed at very early growth stages of jimsonweed. Such doses also require a combination of herbicidal and mechanical treatments. The herbicide active substances commonly used for sugar beet weed control such as phenmedipham, chloridazon, metamitron as well as their combinations synergetically damage jimsonweed up to the two-leaf stage. During the two to four leaf stage, jimsonweed can be controlled by mixtures of chloridazon and quinmerac in com­bination with phenmedipham and desmedipham; in this case there is also some soil activity and thus longer efficacy. Similar soil residual effect is valid for chloridazon in the suspension concentrate formulation at a higher dose in combination with phenmedipham.

Key words: jimsonweed, sugar beet, herbicides.


Predkladaná práca opisuje biologické vlastnosti durmanu obyčajného Datura stramonium L., v rámci Slovenska nebezpečnej a jedovatej buriny s narastajúcim hospodárskym významom najmä v širokoriadkových plodinách a rôznych druhoch zeleniny. V práci sú tiež načrtnuté špecifiká pre agronomické a herbicídne opatrenia pri zvládnutí tejto buriny v porastoch poľných plodín vrátane cukrovej repy, ktoré zvyšujú účinnosť herbicídnych ošetrení a pri cukrovej repe špeciálne založených na opakovanej či delenej aplikácii herbicídov. Spektrum účinnosti herbicídnych prípravkov registrovaných pre cukrovú repu čiastočne zasahuje aj durman obyčajný, avšak ich účinnosť proti tejto burine zvyčajne nie je dostatočná – čo je čiastočne spôsobené aj zaužívaným systémom opakovania delených dávok. Delené a tým nižšie dávky herbicídov nutne vyžadujú správne časovanie aplikácií a zásah veľmi skorých rastových fáz durmanu. Je to zároveň aj dôvod pre nutnú kombináciu herbicídnej a mechanickej regulácie, pre samotnú kultiváciu porastov sú pri pestovaní cukrovej repy aj iné agronomické dôvody. Bežné účinné látky herbicídnych prípravkov zaužívaných v cukrovej repe ako phenmedipham, chloridazon, metamitron, ako aj kombinácie tých účinných látok synergicky poškodzujú rastliny durmanu obyčajného po jeho fázu dvoch listov. Po fázu dvoch až štyroch listov likvidujú durman zmesi chloridazonu a quinmeracu v kombinácii s phenmediphamom a desmediphamom, kedy je prítomný aj určitý pôdny účinok a teda dlhšia účinnosť. Podobným pôdnym reziduálnym účinkom sa vyznačuje aj chloridazon vo formulácii suspenzného koncentrátu pri vyššej dávke v kombinácii s phenmediphamom.

Kľúčové slová: durman obyčajný, cukrová repa, herbicídy.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (9–10): 291–296.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz