HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠTROBACH Jan, MIKULKA Jan
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. )

Je řepa cukrová rizikovou předplodinou ozimů z pohledu škod prasetem divokým (Sus scrofa)?
Is Sugar Beet Risk Previous Crop due to Wild Boar (Sus scrofa) Caused Damage?


The abundance of wild boar (Sus scrofa) can cause serious damage to field crops. Significant losses occur especially in winter during the vegetation dormancy period. This is caused by the wild boars searching for crop residues during which the successive crop is damaged. The aim of the study is to compare the damage to winter wheat during dormancy period and its subsequent regeneration in relation to the three preceding crops: 1. sugar beet (Beta vulgaris var. altissima), 2. lucerne (Medicago sativa) and 3. spring pea (Pisum sativum ssp. arvense). The greatest damage to winter wheat was found in areas with sugar beet as the preceding crop. The consequent losses of winter wheat production were 86%. On the other hand the lowest damage was found in the field with lucerne as the preceding crop (6%). In the case of lower damage of winter wheat there was a ten­den­cy to compensate for the losses by higher weight of grain in the ear.

Key words: wild board, preceding crop, sugar beet, winter wheat, lucerne, spring pea.


Vysoké stavy divokých prasat (Sus scrofa) způsobují vážné škody na polních plodinách. Významné jsou škody na ozimech zejména v době vegetačního klidu. To je způsobeno vyhledáváním posklizňových zbytků předplodiny divokými prasaty, při kterém dochází k poškozování porostů následující plodiny. Cílem práce je porovnat míru poškození ozimé pšenice v době vegetačního klidu a její následnou regeneraci ve vztahu ke třem různým předplodinám: 1 řepa cukrová (Beta vulgaris var. altissima), 2. vojtěška setá (Medicago sativa) a 3. peluška jarní (Pisum sativum ssp. arvense). Největší poškození ozimé pšenice bylo zjištěno na plochách s předplodinou řepou cukrovou. Ztráta na produkci ozimé pšenice z poškozených ploch představovala 86 %. Nejnižší poškození bylo zjištěno na plochách s předplodinou vojtěškou setou (6 %). V případě menšího poškození ozimé pšenice byla zjištěna tendence vyrovnávat ztrátu výnosu vyšší hmotností zrna v klasu.

Klíčová slova: prase divoké, předplodina, řepa cukrová, ozimá pšenice, vojtěška setá, peluška jarní.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (9–10): 287–290.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz