HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TORMA Stanislav1, VILČEK Jozef1, 2
(1Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Prešov; 2Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied )

Pozberové zvyšky cukrovej repy a ich význam v kolobehu živín
Postharvest Residues of Sugar Beet and their Role in Nutrient Cycle


The quantity and quality of crop residues of sugar beet was studied over three years in five geomorphological units of the Slovak Republic on the most widespread soil types in these areas – Fluvisols, Chernozems, Mollic Fluvisols, Haplic Luvisols and Regosols. It was found that sugar beet crop residues found in soil after harvest amount to approx. 1.11 tons per hectare of which 0.50 ton is the root residues (underground) and 0.61 ton is the crop residues (aboveground). These residues contain nearly 20 kg of nitrogen, 2 kg of phosphorus, over 15 kg of potassium, nearly 18 kg of calcium and 8 kg of magnesium. The coefficient of nutrient potential was calculated by polynomial equations and on the basis of this coefficient and the reached sugar beet yield it is possible to calculate how many nutrients get into the soil with the crop residues.

Key words: sugar beet, root and postharvest residues, coefficient of nut­rient potential.


Kvantita a kvalita koreňových a pozberových zvyškov cukrovej repy bola sledovaná v priebehu troch rokov v piatich geomorfologických celkoch Slovenskej republiky na najrozšírenejších pôdnych typoch v daných oblastiach – fluvizem, černozem, čiernica, hnedozem a regozem. Bolo zistené, že cukrová repa zanecháva po zbere v pôde priemerne 1,11 t rastlinných zvyškov na hektári, z čoho na koreňové zvyšky (podzemné) pripadá 0,50 t a na pozberové zvyšky (nadzemné) 0,61 t. Tieto zvyšky obsahujú takmer 20 kg dusíka, 2 kg fosforu, vyše 15 kg draslíka, takmer 18 kg vápnika 8 kg horčíka. Pomocou polynomiálnych rovníc bol vypočítaný koeficient živinového potenciálu pre sledované živiny a na základe tohto koeficientu a dosiahnutej úrody cukrovej repy je možné vypočítať, aké množstvá živín sa dostanú do pôdy s pozberovými zvyškami plodiny.

Kľúčové slová: cukrová repa, koreňové a pozberové zvyšky, koeficient živinového potenciálu.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (9–10): 285–287.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz