HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MAŇASOVÁ Marie1, WENZLOVÁ Jana1, DOUDA Ondřej2, ZOUHAR Miloslav1, NOVOTNÝ David2, RYŠÁNEK Pavel1, MAZÁKOVÁ Jana1, CHOCHOLA Jaromír3, PAVLŮ Klára3, ŠAROVSKÁ Lenka4, FRIDRICH Pavel4, NOVIK Andrei5
(1Česká zemědělská univerzita v Praze; 2Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; 3Řepařský institut, s.r.o.; 4Moravskoslezské cukrovary, a.s.; 5Jet Company, s.r.o. )

Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871)
Research on Alternative Methods of Sugar Beet Protection against Sugar Beet Cyst Nematode Heterodera schachtii (Schmidt, 1871)


Considering the burden of nematicides on the environment and the costs spent on application, it is necessary to focus on biological methods of control of Heterodera schachtii in sugar beet crop. The use of nematophagous fungi and application of botanical pesticides are two promising biological strategies for control of this nematode species. In small plot trials on two sites in Central Bohemia and Silesia, the effects of four nematophagous fungi: Arthrobotrys oligospora, Pleurotus ostreatus, Stropharia rugosoannulata and Clonostachys rosea, four essential oils from plants: Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Pelargonium graveolens and Litsea cubeba and two products promoting plant growth: Albite and pro Lignohumate were tested against H. schachtii. The nematophagous fungi were cultivated on solid (straw) and liquid medium. The essential oils were formulated with the detergent Tween 20 and adsorbed on Granin and Sorbin. Our results showed no statistically significant differences in any of the observed characteristics, however, some interesting trends were clearly evident. On at least one site, the variants with nematophagous fungus C. rosea, essential oil from P. graveolens and both products supporting plant growth showed the same effect (similar number of cysts) as in the case of the variant sown with a tolerant sugar beet variety. Therefore, these treatment options seem to be an alternative to previously almost exclusively conventional method used for protection against the beet cyst nematode. Increased sugar content was found in variants treated by nematophageous fungi – A. oligospora and P. osteratus and in all variants treated with essential oils and Albite. Qualitative parameters (content of Na, K, and α-amino N) were mostly better in alternatively treated variants than in the variant sown with a tolerant variety. Regression analysis confirmed the dependence of bulb yield on the number of nematode cysts.

Key words: Heterodera schachtii, nematophageous fungi, essential oils, substances promoting plant growth, biological plant protection.


Vzhledem k zátěži nematocidy pro životní prostředí i nákladům na jejich aplikaci je vhodné se zaměřit v ochraně proti háďátku Heterodera schachtii na biologické způsoby ochrany. Jako nadějné se ukazuje použití nematofágních hub a botanických pesticidů. Na maloparcelkových pokusech na dvou lokalitách ve Středních Čechách a Slezsku byly testovány účinky čtyř nematofágních hub: Arthrobotrys oligospora, Pleurotus ostreatus, Stropharia rugosoannulataClonostachys rosea, čtyř esenciálních olejů z rostlin: Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Pelargonium graveolensLitsea cubeba a dvou přípravků na podporu růstu rostlin: Albit a Lignohumát profík proti H. schachtii. Nematofágní houby byly kultivovány na pevném i tekutém médiu, jako pevné médium byla zvolena sláma. Esenciální oleje byly formulovány s detergentem Tween 20 a sorbovány na granin a sorbin. Zhodnocením výsledků nebyl detekován statisticky významný rozdíl v žádné z pozorovaných charakteristik, ale jasně patrné byly zajímavé trendy. Na alespoň jedné lokalitě vykázaly účinnost nematofágní houba C. rosea, esenciální olej z P. graveolens a oba přípravky na podporu růstu, kdy bylo dosaženo obdobného počtu cyst jako na variantě oseté tolerantní odrůdou; tyto varianty ošetření se tedy zdají být alternativou dosud téměř výhradně používaného konvenčního způsobu ochrany řepy proti háďátku řepnému. Zvýšení cukernatosti vykazovaly varianty ošetřené nematofágními houbami A. oligosporaP. osteratus, všechny varianty ošetřené esenciálními oleji a přípravkem Albit. Kvalitativní parametry (obsah Na, K, a α-amino N) byly u ošetřených variant většinou lepší než u tolerantní odrůdy. Regresní analýzou byla potvrzena závislost výnosu bulev na počtu cyst háďátka H. schachtii.

Klíčová slova: Heterodera schachtii, nematofágní houby, esenciální oleje, látky na podporu růstu, biologické ochrana.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (9–10): 276–284.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz