HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TOPCUOGLU Bülent
(Akdeniz University, Vocational School of Technical Sciences, Turkey)

Znečištění težkými kovy a zdravotní rizika u rostlin cukrové řepy pěstované v půdě hnojené čistírenskými kaly
Heavy Metal Pollution and Health Risks in Sugar Beet Plants Grown in Sewage Sludge Applied Soil


An experiment was carried out to determine heavy metal loading capacity, metal mobility and pollution risks in soil and to determine growth, heavy metal accumulation and health risks in sugar beet plants following sewage sludge application. Application of sewage sludge led to a far greater introduction of heavy metals and brought about a significant increase in their concentrations in soil. Metal speciation studies showed that soluble, exchangeable and Fe-Mn bound fractions of metals increased considerably by sewage sludge application. Sewage sludge application in soil caused higher mobility factor values for all metals with the exception of Ni. Sewage sludge treatment increased both leaf and root dry matter yields and heavy metal concentrations in sugar beet plants. Total sugar content in roots did not show any statistically significant change. Sewage sludge application led to greater transfers of Zn, Cd and As metals both into leaf and root tissue of plants. Contamination evaluation studies showed that single and composite pollution coefficient of heavy metals in soil did not exceed its critical value. However, target hazard quotient of Zn and Pb exceeded its critical value after sewage sludge treatment. Food hazard index was also above its critical value after sewage sludge treatments.

Key words: sewage sludge, metal mobility, sugar beet, pollution risks.


Cílem pokusu bylo zjistit kapacitu zatížení těžkými kovy, mobilitu kovů a rizika půdního znečištění, dále určit růst, akumulaci těžkých kovů a zdravotní rizika rostlin cukrové řepy při hnojení čistírenskými kaly. Hnojení čistírenskými kaly vedlo k většímu zapravení těžkých kovů do půdy a k průkaznému zvýšení jejich koncentrací. Výzkumy zabývající se kovy ukázaly, že rozpustné vyměnitelné Fe-Mn vazáné frakce kovů se po aplikaci čistírenských kalů významně zvýšily. Hnojení čistírenskými kaly způsobilo vyšší hodnoty faktorů mobility pro všechny kovy s vyjímkou Ni. Zvýšilo také obsah sušiny jak v listech, tak kořenech, a také koncentaci těžkých kovů v rostlinách cukrové řepy. Celkový obsah cukru v kořenech nebyl průkazně změněn. Hnojení čistírenskými kaly vedlo k vyššímu přenosu Zn, Cd a As do pletiv listů i kořenů. Studie hodnotící kontaminaci prokázala, že koeficient těžkých kovů pro jednofaktorové a vícefaktorové znečištění půdy nepřekročil svou kritickou hodnotu, přestože cílový kvocient bezpečnosti Zn a Pb svou krititckou hodnotu po aplikaci čistírenských kalů překročil. Index potravinové bezpečnosti také přesáhl kritickou hodnotu.

Klíčová slova: čistírenský kal, mobilita kovů, cukrová řepa, rizika zne čištění.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (1): 25–30.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz