HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HUTŇAN Miroslav, CHÁVEZ FUENTES Juan José, BARBUŠOVÁ Jana
(Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU, Bratislava)

Príspevok anaeróbneho spracovania vysladených repných rezkov k energetickej bilancii cukrovaru
Contribution of Anaerobic Treatment of Spent Sugar Beet Pulp to Energy Balance of Sugar Factory


Spent sugar beet pulp, together with the sugar refinery wastewater, is a suitable material for anaerobic processing. It can be processed in a separate reactor or within the free capacity of an anaerobic reactor of the anaerobic-aerobic wastewater treatment plant (WWTP) of the refinery. Our previous research has shown that it is possible to process beet pulp with sugar refinery wastewater while not significantly influencing the outcome of the anaerobic reactor and its subsequent aerobic cleaning. The present paper discusses the possible energy contribution of such pulp and wastewater processing as well as that of the processing of the whole amount of the beet pulp in a separate reactor. Employing the free capacity of the anaerobic reactor of the sugar refinery WWTP enables covering up to 5% of the refinery energy demand by biogas from the pulp. Anaerobic processing of the whole amount of pulp from the sugar refinery enables covering 66–100% of its energy demand, depending on the refinery’s energy efficiency, completely excluding fossil fuels.

Key words: anaerobic digestion, biogas, energy balance of a sugar refinery, spent sugar beet pulp, wastewater from a sugar refinery.


Cukrovary patria k energeticky náročným priemyselným podnikom, pričom aj v súčasnosti sú hlavným energetickým zdrojom fosílne palivá. Väčšina súčasných cukrovarov má pritom praktickú skúsenosť s využívaním obnoviteľných zdrojov energie, keďže svoje odpadové vody spracovávajú v anaeróbno-aeróbnej čistiarni odpadových vôd (ČOV). Bioplyn vznikajúci v anaeróbnom stupni je v cukrovaroch využívaný na výrobu tepla. Popri odpadových vodách cukrovaru patria k materiálom vhodným na anaeróbne spracovanie aj vysladené repné rezky. V tejto práci je diskutovaný možný energetický príspevok spoločného spracovania rezkov a odpadových vôd vo voľnej kapacite anaeróbneho reaktora existujúcej anaeróbno-aeróbnej ČOV cukrovaru, ako aj energetický príspevok spracovania celého množstva produkovaných rezkov v samostatnom reaktore. Ako vyplynulo z našich predchádzajúcich prác, spoločné spracovanie rezkov s odpadovými vodami cukrovaru je možné, pričom výrazne neovplyvní výstup z anaeróbneho reaktora a jeho aeróbne dočistenie. Pri spoločnom spracovaní odpadových vôd cukrovaru a rezkov v existujúcom anaeróbnom reaktore ČOV cukrovaru je možné bioplynom vyrobeným z rezkov pokryť takmer 5 % energetickej spotreby cukrovaru. Pri anaeróbnom spracovaní celého množstva rezkov produkovaných v cukrovare je v závislosti od energetickej efektívnosti cukrovaru možné pokryť 66–100 % jeho energetickej spotreby a nahradiť tak potrebu fosílnych palív.

Kľúčové slova: anaeróbne procesy, bioplyn, energetická bilancia cukrovaru, odpadové vody cukrovaru, vysladené repné rezky.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 248–252.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz