HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 4.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 4)


The article explains the principle of ultrasonic flowmeters. Transit-time ultrasonic flowmeters and Doppler flowmeters are listed. Flowmeters with in-line and clamp-on ultrasonic transducers are shown. The principle of vortex flowmeter is explained and the design of the gauges is described. Properties of the ultrasonic and vortex flowmeters are discussed and their applications for process measurements are shown.

Key words: ultrasonic flowmeters, transit-time ultrasonic flowmeter, Doppler ultrasonic flowmeters, vortex flowmeters.


V článku je vysvětlen princip ultrazvukových průtokoměrů. Jsou popsány UZ průtokoměry s vyhodnocením doby průchodu signálu a průtokoměry využívající Dopplerův jev. Jsou uvedeny průtokoměry se zásuvnými a příložnými snímači. Dále je vysvětlen princip vírového průtokoměru a je popsáno konstrukční uspořádání měřidla. Jsou diskutovány vlastnosti ultrazvukových a vírových průtokoměrů a ukázány možnosti jejich využití při provozním měření.

Klíčová slova: ultrazvukové průtokoměry, ultrazvukové průtokoměry s vyhodnocením doby průchodu signálu, Dopplerovy průtokoměry, vírové průtokoměry.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 237–240.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz