HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JANÍČEK Dušan
(podpredseda Slovenského cukrovarníckeho spolku)

Cukrovarnícka kampaň 2016/2017 na Slovensku
Sugar Campaign 2015/2016 in Slovakia


The sugar campaign 2016/2017 in Slovakia can be regarded as very successful. Favorable weather conditions during the whole period of vegetation were the basis for a good harvest of sugar beet, whose average yield per hectare reached 71.21 tons. Sugar beet was grown on the total area of 21,663 hectares. This acreage was farmed by 195 sugar beet growers. The sugar campaign 2016/17 started in Sereď sugar factory (Slovenské cukrovary, s.r.o.) on September 9, 2016 and in Trenčianska Teplá factory (Považský cukor, a.s.) on September 13, 2016. The campaign started relatively early, due to the expected higher yield of sugar beets. Polarized sugar yield reached the average of 10.89 t per hectare. Both sugar companies together processed 1,442,548 tons of sugar beet. The total production of white sugar in the campaign was 204,794 tons and the average processing capacity reached 10,325 tons per day. The sugar campaign finished in Trenčianska Teplá factory on January 21, 2017 and in Sereď on February 6, 2017, thus lasting 150 days. In recent years it has been possible to witness a trend of growth in the average yield per hectare of sugar beet, however, sugar content has had a relatively stagnant character.

Key words: Slovak Republic, sugar industry, sugar factory, sugar beet, reform, sugar campaign, quota, sugar production, campaign results, crop.


Cukrovarnícku kampaň 2016/2017 na Slovensku môžeme vyhodnotiť ako veľmi dobrú. Dobré poveternostné podmienky počas celej doby vegetácie boli základom pre dobrú úrodu cukrovej repy, ktorej priemerná úroda na hektár dosiahla 71,21 t. Cukrová repa sa pestovala na celkovej výmere 21 663 ha. Táto výmera bola obhospodarovaná spolu 19 pestovateľmi cukrovej repy. Cukrovarnícku kampaň 2016/2017, v Slovenských cukrovaroch, s.r.o., Sereď zahájili dňa 9. 9. 2016 a v Považskom cukre, a.s., Trenčianka Teplá o štyri dni neskôr, teda dňa 13. 9. 2016. Kampaň začala pomerne skoro, kvôli očakávanej vysokej úrode cukrovej repy. Úroda polarizačného cukru dosiahla v priemere 10,89 t/ha. Obe cukrovarnícke spo­ločnosti pôsobiace na Slovensku spolu spracovali 1 442 548 t cukrovej repy, z ktorej sa vyrobilo 204 794 t bieleho cukru. Spracovateľská kapacita počas kampane bola v priemere na úrovni 10 325 t za deň. Cukrovarnícku kampaň ukončili v Trenčianskej Teplej dňa 21. 1. 2017 a v Seredi dňa 6.  2. 2017, trvala teda 150 dní. V poslednom období je možné pozorovať v našich podmienkach trend rastu priemerných hektárových úrod cukrovej repy, no výška obsahu cukru má pomerne stagnujúci charakter.

Kľúčové slová: Slovenská republika, cukrovarnícky priemysel, cukrovarnícky podnik, cukor, cukrová repa, cukrovarnícka kampaň, kvóta, výroba cukru, výsledky kampane, úroda.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (5–6): 170–171.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz