HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 1.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 1)


The article discusses the basic concepts and definitions from the field of flow measurement and gives an example of classification of flow sensors. Volumetric meters for measuring the flow volume of gas and liquids, as well as turbine and paddlewheel flow meters are described in more detail. These sensors are used primarily for fluid balance measurement or as standards for the verification of other flow meters. They are often used as billing meters for commercial purposes in distribution networks (e.g. gas and water consumption readings).

Key words: flow measurement – terms and definitions, clas­sification of flow sensors, volumetric flow meters, positive displacement meters, diaphragm gas meters, oval gear flow meters, turbine and paddlewheel flow meters.


V článku jsou probrány základní pojmy a definice z oblasti měření průtoku a je uveden příklad klasifikace snímačů průtoku. Podrobněji jsou popsána objemová měřidla pro měření proteklého množství plynu a kapalin, dále pak turbinové a lopatkové průtokoměry. Tyto typy snímačů se používají zejména pro bilanční měření případně jako etalony pro ověřování jiných měřidel průtoku. Často nacházejí uplatnění jako fakturační měřidla pro obchodní účely v distribučních sítích (např. měření spotřeby plynu a vody).

Klíčová slova: měření průtoku – pojmy a definice, klasifikace snímačů průtoku, objemová měřidla, membránové plynoměry, oválová měřidla, turbinové a lopatkové průtokoměry.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (3): 116–119.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz