HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POTOPOVÁ Vera1, ZAHRADNÍČEK Pavel2, TÜRKOTT Luboš1
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. )

Agroklimatické hodnocení variability délky vegetačního období pěstování cukrové řepy ve středních Čechách
Agroclimatic Assess­ment of Variability of Growing Season Length for Sugar Beet Cultivation in Central Bohemia


This study deals with agroclimatic assessment of variability of the growing season length for sugar beet cultivation over the period 1961–2013 in Central Bohemia. For the purpose of the analysis, the number of favourable days during sowing, germination, and final harvest periods was identified. In the decade 1961–1970 the growing season was shorter due to delays in the onset of spring, whereas in the decade 1971–1980 the main cause of shorter growing seasons was their early termination. The date of the beginning of the growing season shifted noticeably towards an earlier date since 1980s. However, from 1991–2000, the growing season parameters are characterized by a large temporal variability. In the period of 2001–2010 an intensified lengthening of the growing season was detected. In 2012, the onset of the growing season advanced by 10 days compared to the long-term average, whilst in 2013, the onset of the growing season delayed by 14 days. From 2000 to 2013, the highest share of days without rainfall during the sowing and germination of sugar beet occurred in the following years: 2005 (95 %) 2012 (81 %) and 2011 (77 %). In the 14 monitored years, days without precipitation tended to prevail over days with precipitation during the growing season in 11 cases.

Key words: sugar beet, growing season length, period without precipitation, rainfall period.


Tato studie hodnotí z agroklimatického hlediska časovou variabilitu počátku, konce a délky vegetačního období pěstování cukrové řepy za roky 1961–2013 ve středních Čechách. Pro tyto analýzy byla určena četnost výskytu příznivých dnů v období výsevu a klíčení, sklizně a skladování řepy před zpracováním. Od začátku 80 let 20. století byl zaznamenán výrazný posun vegetačního období k dřívějšímu datu nástupu. Avšak pro 90. léta je charakteristická velká časová variabilita parametrů vegetačního období. Při srovnání jednotlivých dekád je zřejmě, že největší dynamika růstu délky vegetačního období byla v dekádě 2001–2010. V roce 2012 nastal počátek vegetačního období s předstihem o 10 dnů v porovnání s průměrem, a naopak v roce 2013 byl nástup vegetačního období zpožděn o 14 dnů. Za sledované období (2000–2013) byl nejvyšší podíl bezesrážkových dnů v období setí a klíčení cukrovky v letech 2005 (95 %), 2012 (81 %) a 2011 (77 %). U 11 ze 14 sledovaných let převládají ve vegetačním období dny beze srážek nad dny se srážkami.

Klíčová slova: cukrová řepa, vegetační období, bezsrážkové období, srážkové období.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (2): 66–70.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz