HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan1, RYSAK Wojciech2, ŠOLTYSOVÁ Božena1, KARAHUTA Jaroslav3
(1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Slovensko, 2 LODR – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Końskowola, Poľsko, 3 Humacon, s.r.o., Košice, Slovensko )

Efekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy
Effect of Soil Conditioner Based on Humic Acids HUMAC Agro on Soil and Yield and Sugar Content of Sugar Beet in Context of Selected Indicators of Agriculture System Sustainability


This work evaluates the results of direct effect of HUMAC Agro on yield and sugar content of sugar beet as well as on selected soil properties in a field trial established in soil-climatic conditions of south Poland in 2013 (vegetation season: average air temperature 16.0 °C, total precipitations 261 mm). Soil conditioner HUMAC Agro was applied to middle heavy pseudopodzolic soil in early spring of 2013 in two dosages: 500 kg/ha in case of Variant 1 (V1) and 250 kg/ha in case of Variant 2 (V2); it was not applied in case of Variant 3 (V3). Nitrogen fertilization according to Variants: 60.3 kg/ha N for V1, 94.8 kg/ha N for both V2 and V3. Doses of phosphorus, potassium and sulphur were the same for all Variants. V1 achieved the highest sugar beet yield 95.97 t/ha with sugar content 18.12 % which meant the highest sugar yield 17.39 t/ha (+29.6 % more than control treatment). V2 achieved sugar beet yield 86.39 t/ha with the lowest sugar content 17.65 % and sugar yield 15.25 t/ha (+13.6 % more than control treatment). The control treatment achieved the lowest sugar beet yield 72.81 t/ha with the highest sugar content 18.43 % and the lowest sugar yield 13.42 t/ha. Soil conditioner HUMAC Agro also influenced soil properties. After the application of 500 kg/ha HUMAC Agro the humus content in soil and its pH increased (due to buffering effect) as well as contents of the available forms of all observed nutrients (P, K, Mg, B, Mn, Cu, Zn and Fe) in spite of higher sugar beet yield and thus higher nutrient uptake compared to the control treatment. The mentioned soil properties increase applied also when compared to the state in the beginning. The higher humus content may be caused by the increased yields (besides the conditioner humic acids input), due to higher formation of root mass, which remains in the soil after harvesting the crop. Conversely, higher content of available forms of solved nutrients in the soil usually correlates with their lower consumption and lower harvest. Higher nutrient uptake by higher yields and higher soil nutrients content at the same time is a desirable effect of soil conditioners that prevent leaching of mobile nutrients and increase the accessibility of nutrients from their unavailable forms in the soil. The mentioned desirable effect is not obvious in any soil and climatic conditions, so it is therefore necessary to quantify the effect of soil conditioners on the soil properties by laboratory analyses especially to prevent a decline in nutrients due to increased yields. The values of monitored soil parameters for the control variant compared to their initial state showed decrease with the exception of Mn and Fe contents.

Key words: humic acids, HUMAC Agro, sugar beet, yield, sugar content, soil properties, carbon balance.


Predkladaná práca hodnotí výsledky priameho efektu prípravku HUMAC Agro na úrodu a cukornatosť buliev repy cukrovej ako aj vybrané pôdne vlastnosti v pokuse založenom v pôdnoklimatických pod­mienkach južného Poľska počas roku 2013 (vegetačná sezózna: priemerná teplota vzduchu 16,0 °C, suma zrážok 261 mm). Pôdny kondicionér HUMAC Agro bol aplikovaný na stredne ťažkú podzolovú pôdu skoro na jar 2013 v dvoch úrovniach: 500 kg/ha v rámci variantu 1 (V1) a 250 kg/ha na variante 2 (V2), resp. nebol aplikovaný na kontrolnom variante (V3). Dávky dusíka podľa variantov: 60,3 kg/ha N na V1, resp. 94,8 kg/ha N na V2 a V3. Dávky fosforu, draslíka a síry boli rovnaké na všetkých troch variantoch. Na V1 sme dosiahli najvyššiu úrodu buliev repy 95,97 t/ha s cukornatosťou 18,12 % čo znamenalo najvyššiu úrodu polarizačného cukru 17,39 t/ha (+29,6 % ku kontrole). Na V2 sme dosiahli úrodu buliev 86,39 t/ha s najnižšou cukornatosťou 17,65 % a úrodou cukru 15,25 t/ha (+13,6 % ku kontrole). Na kontrolnom variante sme dosiahli najnižšiu úrodu buliev 72,81 t/ha s najvyššou cukornatosťou 18,43 % a najnižšou úrodou cukru 13,42 t/ha. Pôdny kondicionér HUMAC Agro tiež ovplyvnil hodnoty sledovaných pôdnych ukazovateľov. Po aplikácii 500 kg/ha HUMAC Agro sme zaznamenali zvýšený obsah humusu v pôde a tiež zvýšené hodnoty pôdnej reakcie (pufrovací efekt na pH) a boli zvýšené i obsahy dostupných foriem všetkých sledovaných živín (P, K, Mg, B, Mn, Cu, Zn a Fe), a to napriek ich zvýšenému odberu vyššou úrodou buliev v porovnaní s kontrolným variantom. Zmienené zvýšenie hodnôt sme zaznamenali aj v porovnaní s východiskovým stavom stanoveným na začiatku pokusu. Vyšší obsah humusu môže byť spôsobený zvýšenou úrodou (okrem vkladu humusu samotným kondicionérom) pre zvýšenú tvorbu koreňovej hmoty, ktorá po zbere plodiny ostáva v pôde. Naopak vyšší obsah dostupných foriem živín v pôde zvyčajne koreluje s ich zníženým odberom pri nižšej úrode. Vyšší odber živín zvýšenou úrodou a napriek tomu vyšší obsah živín v pôde je želateľným efektom pôdnych kondicionérov, ktoré znižujú vyplavovanie mobilných foriem živín a zvyšujú sprístupňovanie živín z ich neprístupných foriem v pôde. Zmienený želateľný efekt nie je samozrejmý v akýchkoľvek pôdnoklimatických podmienkach, preto je nevyhnutné sledovať pôdne zmeny laboratórnymi analýzami, obzvlášť z potreby vyhnúť sa zníženiu obsahu živín v pôde pre ich zvýšený odber pri náraste úrody. Hodnoty sledovaných pôdnych ukazovateľov na kontrolnom variante v porovnaní s ich východiskovým stavom predstavovali zníženie s výnimkou pri obsahu Mn a Fe.

Kľúčové slová: humínové kyseliny, HUMAC Agro, repa cukrová, úroda buliev,cukornatosť, pôdne ukazovatele, uhlíková bilancia.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (2): 53–58.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz