HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KUČERA Ladislav1, BRADNA Jiří2, MALAŤÁK Jan1
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.)

Využití melasových výpalků jako hnojiva pro obiloviny pěstované v ekologickém zemědělství
Use of Molasses Stillage Utilization as Fertilizer for Organically Grown Cereals


This study demonstrates the positive impact of application of molasses stillage as fertilizer for organically grown cereals. The best results were reached with stillage dosage of 3 t/ha. The tested cereals (spring barley and spring wheat) showed yield increase of 12% up to 19% (compared to control application) as well as increase in the weight of 1,000 seeds up to 6%. The parameters determining the grain quality were also positively affected by both doses of applied stillage, 3 t/ha (pass through sieve, density, Zeleny’s test results) and 6 t/ha (N-compounds, admixtures un/suitable for malting utilization, falling number). Stillage application had an insignificant influence on germination, moisture content, damaged grains, sprouted grains, and gluten content, all with test dosage. In case of admixtures and impurities an increasing dose of stillage caused them to decrease by 24–41%. Although several of the grain quality parameters showed the best results at the concentration of 6 t/ha, this increase had growing linear characteristics and increase in the values was observed already at the dose of 3 t/ha. Therefore, the dose of 3 t/ha is considered to be the best having not only a positive impact on yield increase but also on the grain quality as such.

Key words: weight of thousand grains, spring barley, grain quality, spring wheat, yield, molasses stillage, organic farming, fertilizer.


Článek prokazuje pozitivní vliv aplikace melasových výpalků jako hnojiva v ekologickém zemědělství. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při dávce výpalků 3 t/ha. Testované obiloviny (ječmen jarní a pšenice jarní) prokázaly jak zvýšení výnosu, a to až o 12–19 % (oproti nehnojené kontrole), tak zvýšení hmotnosti tisíce semen s nárůstem do 6 %. Také parametry určující kvalitu zrna prokázaly pozitivní přínos aplikace výpalků, a to při dávce 3 t/ha (přepad sítem, objemová hmotnost, hodnoty Zelenyho testu) či 6 t/ha (N-látky,příměsi sladařsky nevyužitelné či využitelné částečně, číslo poklesu). Aplikace melasových výpalků měla naopak zanedbatelný vliv na klíčivost a vlhkost zrna, zlomky, porostlost zrna a lepek, a to při všech testovaných dávkách. V případě parametrů příměsi a nečistoty, zrnové příměsi došlo se zvyšující se dávkou aplikovaných výpalků ke snížení naměřených hodnot až o 24–41 %. I když některé parametry kvality zrna měly nejvyšší hodnoty při dávce 6 t/ha, toto zvýšení mělo narůstající lineární charakter a nárůst hodnot byl již pozorován při dávce výpalků 3 t/ha. Tato dávka se tak jeví jako nejvhodnější s pozitivním dopadem na výnos i některé parametry určující kvalitu zrna obilovin.

Klíčová slova:hmotnost tisíce semen, ječmen jarní, kvalita zrna, pšenice jarní, výnos, melasové výpalky, ekologické zemědělství, hnojivo.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (12): 373–376.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz