HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BOCIANOWSKI Jan1, JAKUBOWSKA Magdalena2, NOWOSAD Kamila3, ŁAWIŃSKI Henryk4
(1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polsko, 2Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Polsko, 3Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polsko, 4Pfeifer & Langen Polska S.A., Gostyń, Polsko)

Vliv poškození bulev osenicemi Agrotis spp. na technologickou jakost cukrové řepy
Influence of Root Damage of Sugar Beet by Agrotis spp. on Technological Quality of Raw Material


The research was carried out by the Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (Plant Protection of Institute – National Research Institute) between the years 2009 and 2013 in Poland. Monitoring of cutworm, Agrotis segetum (Den. et Schiff.) and A. exclamationis (L.) was performed at 25 sites. In static field trials in 2011–2013 at experimental station in Winna Góra tests of vegetation protection and technological quality of roots were performed. The technological quality is determined by the content of sucrose, α-amino-N, K, Na, and yield of roots and sugar. This was monitored in relation to cutworm occurrence (A. segetum and A. exclamationis) and to insecticide treatment.
The obtained results showed that the largest α-amino-N content was observed in 2012 (23.96), while the smallest in the first year of observation (6.97). All pairs of traits (except K content and Na content) correlated significantly. Beet fresh mass yield positively correlated with K content (r = 0.371), Na content (r = 0.630), α-amino-N content (r = 0.511), and negatively with sugar content (r = –0.659). Sugar content negatively correlated with content of K (r = –0.741), Na (r = –0.610) and α-amino-N (r = –0.867). Content of α-amino-N positively correlated with K content (r = 0.814) as well as Na content (r = 0.413). An important factor determining the technological quality of beet roots was weather conditions during growing season. Chemical treatment was applied based on the pest signaling system, and phenological criteria such as the sum of heat and of effective temperatures for cutworm development.

Key words: cutworms, integrated pest management, sums of effective temperatures, yield of sugar beet, quality features, root damage.


Výzkum organizoval Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy v letech 2009–2013 v Polsku. Na 25 lokalitách probíhal monitoring výskytu osenic Agrotis segetum (Den. et Schiff.) a A. exclamationis (L.). Ve stalých polních pokusech v letech 2011–2013 na experimentální stanici Winna Góra probíhalo zkoušení ochrany porostů a sledování technologické jakosti řepy. Technologická jakost bulev je mj. dána obsahem sacharosy, α-aminodusíku, draslíku, sodíku i výnosem bulev a cukru. Sledována byla ve vztahu k výskytu osenic A. segetumA. exclamationis a insekticidnímu ošetření. Získané výsledky ukazují nejvyšší obsah α-aminodusíku, který byl pozorován v roce 2012 (23,96), zatímco nejnižší (6,97) byl v roce 2011. Všechny prvky (kromě obsahu K a Na) průkazně korelovaly. Výnos čerstvé řepné hmoty pozitivně koreloval s obsahem K (r = 0,371), Na (r = 0,630), α-aminodusíku (r = 0,511), a negativně s obsahem cukru (r = –0,659). Obsah cukru negativně koreloval s obsahem K (r = –0,741), Na (r = –0,610) a α-aminodusíku (r = –0,867). Obsah α-aminodusíku pozitivně koreloval s obsahem K (r = 0,814) i s obsahem Na (r = 0,413). Důležitým faktorem ovlivňujícím technologickou jakost bulev řepy byl průběh počasí během vegetace. Chemická ochrana byla stanovena na základě signalizace výskytu škůdců a fenologických kriterií, jako jsou suma tepla a suma efektivních teplot pro vývoj osenic.

Klíčová slova:cukrová řepa, osenice Agrotis spp., signalizace, suma efektivních teplot, výnos cukrové řepy, znaky jakosti, poškození bulev.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (12): 366–372.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz