HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KUMBÁR Vojtěch1, VOTAVA Jiří1, NEDOMOVÁ Šárka 2
(1Ústav techniky a automobilové dopravy, 2Ústav technologie potravin – Mendelova univerzita v Brně )

Vliv délky skladování, počáteční hmotnosti a délky obvodu na hmotnostní a rozměrové úbytky bulev cukrové řepy
Influence of Storage Time, Initial Mass and Circumference on Weight and Size Disposals of Sugar Beet


The main goal of this study is observation of weight and size losses of sugar beet (Beta vulgaris L.) during storage. Seventeen sugar beets were hand-harvested and selected for the experiment. There were rid of leaves and roots, were weighted and measured in defined intervals – twice a week. Storage took 54 days at constant temperature and humidity. Weight decreased on average by 62% and circumference decreased on average by 33%. Courses of both losses had a logarithmic trend. The dependence of initial weight and initial circumference of the bulbs on the final loss was also monitored. With increasing initial weight, the final weight loss decreased; with increasing initial circumference, the final size loss also decreased. Mathematical models were created using linear and logarithmic functions. These models can predict weight and size behaviour of sugar beet bulbs (and similar kinds of vegetables). This article is the first paper on controlled sugar beet bulbs storage. In near future, papers will be written on changes of geometry, peel hardness and on mechanical characteristics of individual parts of bulbs during storage.

Key words: sugar beet root, weight, circumference, disposal, storage.


Předložený článek se zabývá sledováním hmotnostních a rozměrových úbytků bulev cukrové řepy (Beta vulgaris L.) v průběhu skladování. Sedmnáct ručně sklizených rostlin cukrové řepy bylo vybráno ke sledování. Po odstranění chrástu byly váženy bulvy a měřeny jejich obvody v pravidelných intervalech – dvakrát týdně. Skladování trvalo 54 dnů v konstantní teplotě a vlhkosti. Úbytek hmotnosti byl na konci sledování v průměru 62 % a úbytek délky obvodu byl v průměru 33 %. Průběh obou úbytků měl logaritmický trend. Dále byl sledován vliv počáteční hmotnosti a počáteční délky obvodu bulev na velikost konečného úbytku obou sledovaných veličin. Se stoupající počáteční hmotností bulev klesala míra úbytku hmotnosti na konci skladování. Se stoupající počáteční délkou obvodu bulev klesala i míra úbytku délky obvodu na konci skladování. Rovněž byly vytvořeny matematické modely pomocí lineární a logaritmické funkce. Tyto modely mohou sloužit k predikci hmotnostního a rozměrového chování bulev cukrové řepy (i podobných druhů kořenové zeleniny). Tento článek je prvním pojednáním o řízeném skladování bulev cukrové řepy. V blízké budoucnosti budou sepsána pojednání o změnách geometrie, pevnosti slupky a mechanických vlastnostech jednotlivých částí bulev v průběhu skladování.

Klíčová slova:bulva cukrové řepy, hmotnost, obvod, úbytek, skladování.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (11): 334–337.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz