HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VALOUCH Jan
(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Elektromagnetická kompatibilita strojních zařízení pro výrobu cukru
Electromagnetic Compatibility of Machinery for Sugar Production


This article analyzes the legislative and technical requirements for electromagnetic compatibility of machinery for the production of sugar. Compliance with the EMC requirements is important in terms of the process of placing products on the market and also in terms of practical design and installation of machinery. Failure to comply with EMC requirements may lead to failure of machines and increase the risk of dangerous situations. The machinery (through their design – including electrical and electronic components) must comply with the requirements of Government Decree no. 601/2006 Coll., on technical requirements for products in terms of electromagnetic compatibility. These requirements are detailed in the relevant technical standards series CSN EN 61000-6. Exceptions are provided for fixed installations. Practical realization of the measurement of electromagnetic radiation and testing of electromagnetic susceptibility is the only way to properly verify the EMC parameters of machinery.

Key words: electromagnetic compatibility, machinery, sugar production, testing, measuring, legislative requirements, technical standards.


Článek analyzuje legislativní a technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu strojních zařízení pro výrobu cukru. Splnění požadavků EMC je důležité z hlediska procesu uvádění výrobků na trh a rovněž z hlediska praktického návrhu a instalace strojních zařízení. Nedodržení požadavků EMC může vést k poruchám strojů a ke zvýšení rizika vzniku nebezpečných situací. Strojní zařízení musí vzhledem ke své konstrukci (zahrnující elektrické i elektronické komponenty) splňovat požadavky nařízení vlády č. 601/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Tyto požadavky jsou dále specifikovány v relevantních technických normách řady ČSN EN 61000-6. Pro pevné instalace jsou stanoveny výjimky, nicméně z technického hlediska je jedinou cestou ověření EMC parametrů realizace měření elektromagnetického vyzařování a testování elektromagnetické odolnosti.

Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita, strojní zařízení, výroba cukru, testování, měření, legislativní požadavky, technické normy.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (9–10): 306–310.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz