HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SLAVÍČEK Pavel1, VYHNÁLKOVÁ Helena1, GEBLER Jaroslav2
(1Moravskoslezské cukrovary, a.s., Hrušovany nad Jevišovkou, 2VUC Praha, a.s. )

Biocukr a další produkty ekologického zemědělství z Hrušovan nad Jevišovkou
Organic Sugar and Other Organic Farming Products from Hrušovany nad Jevišovkou Sugar Factory


The article describes the issues connected to organic beet processing and production of organic sugar (bio-sugar) and other organic products (organic molasses, organic pulp, organic sludge etc.) used in organic farming. In the Czech Republic, there is only a single sugar factory capable of processing organic farming products for sugar industry – Hrušovany nad Jevišovkou sugar factory that belongs to the group Moravskoslezské cukrovary, a.s., i.e., Agrana Group (Austria). Annual production of organic sugar is about 4,000–6,000 t. Other products necessary for organic farming are also produced (organic sludge – fertilization, organic pulp – fodder etc.). A number of tables show the results of analysis – conventional as well as organic sugar – regarding contaminating substances, granulometry etc. The amount of processed organic sugar beet from 2008 to 2013 can also be found there.

Key words: organic sugar, organic farming, organic products, organic food, accreditation, Moravskoslezské cukrovary a.s., Hrušovany nad Jevišovkou, sugar factory, organic molasses, organic pulp.


V článku je popsána problematika zpracování biořepy a výroby biocukru a dalších bioproduktů (biomelasa, biořízky, biokal aj.) využívaných v ekologickém zemědělství. V České republice je pouze jediný cukrovar zpracovávající produkty ekologického zemědělství v oblasti cukrovarnického průmyslu. Jedná se o cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, patřící do společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s., resp. rakouská skupina Agrana. Roční produkce biocukru se pohybuje kolem 4–6 tis. t. Jsou zde také produkovány další produkty, nezbytné pro ekologické zemědělství (biokal – pro hnojení, biořízky – ekologické krmivo atd.). V řadě tabulek jsou ukázány výsledky rozborů jak konvenčních cukrů, tak biocukrů, z hlediska kontaminujících látek, granulometrie aj. Nechybí ani množství zpracované ekologické řepy od roku 2008 do 2013.

Klíčová slova: biocukr, ekologické zemědělství, bioprodukty, biopotraviny, akreditace, Moravskoslezské cukrovary a.s., Hrušovany nad Jevišovkou, cukrovar, biomelasa, biořízky.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (1): 30–39.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz