HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VOTAVA Jiří1, LUPTÁKOVÁ Natália2, KUMBÁR Vojtěch1, POLCAR Adam1
(1 Mendelova univerzita Brno, 2 Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR)

Minimalizace abrazivně-erozivního opotřebení u sklízečů cukrové řepy
Minimizing Abrasive-erosive Wear of Sugar Beet Harvesters


During the process of sugar beet harvesting, it is necessary to eliminate time delays caused by replacing worn-out parts, but also to guarantee higher abrasive resistance of stressed parts. A clear solution is to use hard metal weld deposit materials. The application of hard metal does not cause changes in the inner microstructure in the whole profile, but only in the chemically and heat affected area just under the weld bead. The inner profile of the machine part preserves its original tenacity.
This paper focuses on using hard metal weld deposits not only for renovations but also for new spare parts. The purpose is to prolong the service life and to increase abrasive wear resistance. Depending on the inner microstructure, the tested materials can be divided into two categories: martensite and austenite. The abrasive wear was tested on Bond’s device. Abrading agents were broken stone and silica sand. The tests have proved a higher abrasive wear resistance of the martensite type of weld metal. However, the choice of hard metal is also influenced by the shape of abrading agents which interact in the wearing process.

Key words: sugar beet, service life, abrasive wear, weld deposit, hard metal.


Při sklizni cukrové řepy je třeba eliminovat nejen časové prodlevy na výměnu opotřebovaných dílů, ale především zajistit vyšší abrazivní odolnost namáhaných součástí. Jednoznačným řešením je použití tvrdokovových návarových materiálů. Při aplikaci tvrdokovu nedochází ke změně vnitřní struktury v celém průřezu, ale chemicko-tepelně ovlivněná oblast se nachází pouze pod svarovou housenkou. Vnitřní průřez strojní součásti si tedy ponechává svou původní houževnatost.
Článek je zaměřen na využití tvrdokovových návarů pro oblast nejen renovace, ale i k použití na nové náhradní díly. Účelem je zvýšení životnosti a odolnosti proti abrazivnímu opotřebení. Testované materiály lze rozdělit na dvě kategorie. Jedná se návary s vnitřní strukturou tvořenou martenzitem a austenitem. Abrazivní odolnost testovaných materiálů byla sledována v Bondově přístroji. Jako abrazivní medium byly zvoleny kamenná drť a křemičitý písek. Na základě provedených testů lze konstatovat vyšší abrazivní odolnost martenzitických typů svarového kovu. Správná volba tvrdokovového návaru je ovšem podmíněna tvarem abrazivních částic, které působí v procesu opotřebení.

Klíčová slova: cukrová řepa, životnost, abrazivní opotřebení, návar, tvrdokov.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (9–10): 284–289.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz