HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef, ŠVACHULA Vladimír, URBAN Jaroslav
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů )

Regulace vybíhání a kvetení u ozimé řepy cukrové
Regulation of Bolting and Flowering in Sugar Beet


Since the end of the last century, a number of research institutes, universities and breeding workplaces have aimed to cultivate winter sugar beet. Newly bred winter sugar beet must have sufficient winter hardiness when sown in autumn and when cultivated for the roots, it is not allowed to bolt and flower in the following year. The article presents a brief research, focusing on the possibility of regulation of bolting and flowering of winter sugar beet. German and Swedish research groups identified the long-sought bolting gene in sugar beets. This gene, called BvBTC1, determines whether and when the beet blooms. Knowledge of the location of this gene will help solve the control strategy of bolting and flowering of winter sugar beet. An important contribution to the solution of this problem is deciphering the entire genome of sugar beet. Knowledge of the sugar beet genome sequence will facilitate the identification of genes affecting a number of agriculturally important features. It may help to target regulation not only at bolting, but also at increasing pest resistance, drought tolerance, increasing sugar content, and improving morphology and architecture of beet plants.

Key words: sugar beet, sugar beet genome, flowering gene, bolting control.


Od konce minulého století řada výzkumných ústavů, univerzit a šlechtitelských pracovišť usiluje o vyšlechtění ozimé řepy cukrové. Nově vyšlechtěné ozimé řepy cukrové musí mít při výsevu na podzim dostatečnou odolnost k nízkým teplotám a při pěstování na produkci bulev nesmí v následujícím roce vybíhat a kvést. Článek je malou rešerší, zaměřenou na možnosti regulace vybíhání a kvetení ozimé řepy cukrové. Německé a švédské výzkumné skupiny identifikovaly dlouho hledaný gen vybíhání v řepě cukrové. Tento gen nazvaný BvBTC1 určuje, zda a kdy bude řepa kvést. Poznatky o lokalizaci tohoto genu pomohou vyřešit strategii regulace kvetení a vybíhání ozimé řepy cukrové. Významným přínosem k řešení uvedené problematiky je dešifrování celého genomu cukrové řepy. Znalost sekvence genomu cukrovky usnadní identifikaci genů ovlivňujících řadu zemědělsky důležitých vlastností. Může tak být cíleně regulováno nejen vybíhání, ale i zvyšována odolnost proti škůdcům, tolerance k suchu, zvyšován obsah cukru, zlepšována morfologie a architektura řepné rostliny.

Klíčová slova: řepa cukrová, genom řepy cukrové, gen kvetení, regulace vybíhání.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (1): 25–29.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz