HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav1, KOŽNAROVÁ Věra2, HÁJKOVÁ Lenka3
(1VUC Praha, a.s., 2Česká zemědělská univerzita v Praze, 3Český hydrometeorologický ústav, Praha–Komořany)

Zpráva o cukrovarnické kampani 2014/2015 v České republice
Report on Sugar Campaign 2014/2015 in Czech Republic


The article presents assessment and campaign results of the year 2014/2015. Weather during 2014 could be viewed as ideal during the whole vegetation period in Bohemia and as less favorable in Moravia, which resulted in significantly lower sugar content. These differences could be seen already during the pre-vegetative period when the precipitations were 235% and 46% of long-term average; by the end of autumn, the precipitation rate changed (30% and 310%). The end of the year was characterized as warm, deviation of average annual air temperature from the long-term average was +0.8 °C.
Sugar beet processing in Czech sugar factories was the longest since 1918 and took 178.5 days (from 8 September 2014 to 3 March 2015). Average output was 111%, which represents daily processing capacity in individual factories from 2,133 t/d to 20,398 t/d of sugar beet. Average sugar content was 15.98% (it was within 15.14–17.40%). The amount of produced sugar was 595,440 t in white sugar value. Total of 4.2 mil. t of sugar beet and 314 thousand t of sugar beet for bio-sugar was processed.
The main investment projects before the campaign aimed at boosting storage capacities for sugar (three silos for total 90 thousand t) and molasses (35 thousand m3) and at improvement of operation and the environment (pulpress, central dust collector, WWTP for sugar factory and distillery, candle filter and new carbonator with Richter pipes as well as actualization of the software and process controlling of several technological stations). Failure of the Krupp India centrifuge can be considered a blessing in disguise.

Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar beet, sugar yield, sugar content, treatment, capacity, campaign data, sugar production, organic sugar, weather.


Článek předkládá zhodnocení a kampaňové výsledky hospodářského roku 2014/2015. Rok 2014 byl z hlediska počasí v Čechách téměř ideální během celého vegetačního období, na celé Moravě pak méně příznivý, což se odrazilo na výrazně nižší cukernatosti. Tyto rozdíly byly patrné již v předvegetačním období, kdy srážky dosahovaly 235 %, resp. 46 % dlouhodobého průměru. Koncem podzimu se poměr srážek obrátil (30 %, resp. 310 %). Závěr roku byl charakterizován jako teplý, odchylka průměrné roční teploty vzduchu od dlouhodobého průměru dosáhla +0,8 °C.
Délka zpracování řepy v sedmi cukrovarech ČR byla nejdelší od roku 1918 a trvala 178,5 dne (od 8. 9. 2014 do 3. 3. 2015). Průměrný výkon byl 111 %, což představuje denní zpracování v jednotlivých závodech od 2 133 t/d řepy do 20 398 t/d řepy. Průměrná cukernatost byla 15,98 % (pohybovala se v rozmezí 15,14–17,40 %). Množství vyrobeného cukru činilo 595 440 t v hodnotě bílého cukru. Zpracovalo se 4,2 mil. t řepy a 314 tis. t řepy cizí pro produkci biocukru.
Hlavní investiční akce byly před kampaní zaměřeny na posílení skladovacích kapacit cukru (tři sila na celkem 90 tis. t) a melasy (35 tis. m3) a zlepšení provozu i životního prostředí (řízkolis, centrální vysavač prachu ze sil, čistírna odpadních vod z cukrovaru a lihovaru, svíčková filtrace a nový saturák s Richterovými rourami a samozřejmě úpravy softwaru vybraných stanic). Jako štěstí v neštěstí lze hodnotit havárii odstředivky Krupp India.

Klíčová slova: Česká republika, řepná kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, zpracování, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, biocukr, počasí.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (7–8): 242–248.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz