HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan, KOVÁR Marek
(Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Racionalizácia produkčného procesu repy cukrovej Albitom
Rationalization of Sugar Beet Production Process by Albit


Field polyfactorial trials realized in years 2013–2014, in warm maize growing region (climatic region: warm; climatic subregion: dry; climatic district: warm, dry, with mild winter and long sunshine, Loam haplic luvisol), monitored the following: impact of the annual weather conditions and foliar application of growth stimulator Albit (control variant, seed disinfecting, single application, double application, triple application) on production parameters (yield of bulbs, sugar content) of sugar beet (variety Predátor). Specific course of temperature and moisture conditions confirmed statistically high significant effect of the annual weather conditions on the monitored parameters of sugar beet production not only in the extent of yield of bulbs (65.58 t/ha in 2013, 72.10 t/ha in 2014), but also in sugar content (17.63% in 2013, 16.30% in 2014). The highest achieved yields of sugar beet bulbs in the given soil and climatic conditions during the monitored years were statistically non-significant, and were achieved in variant with double application of growth stimulator Albit (69.03 t/ha). Analytically determined sugar content due to treatment (statistically non-significant) was, as well as yield of bulbs, greatly influenced by double application of Albit (17.44%). The lowest values of both monitored production parameters were found in the control variant.

Key words: sugar beet, annual weather conditions, Albit, yield, sugar content.


V poľných polyfaktorových pokusoch realizovaných v rokoch 2013–2014, v teplej kukuričnej výrobnej oblasti (klimatická oblasť: teplá; klimatická podoblasť: suchá; klimatický okrsok: teplý, suchý, s miernou zimou a dlhým slnečným svitom, hnedozem kultizemná), bol sledovaný vplyv poveternostných podmienok ročníka a mimokoreňovej aplikácie stimulátora rastu Albit (kontrolný variant, morenie osiva, jednorazová aplikácia, dvojnásobná aplikácia; trojnásobná aplikácia) na produkčné parametre (úroda buliev, obsah cukru) repy cukrovej (odroda Predátor). Konkrétny priebeh teplotných a vlahových podmienok potvrdil štatisticky vysoko preukazný vplyv pestovateľského ročníka na sledovaných parametroch produkcie repy cukrovej, a to nielen v rozsahu úrody buliev (2013: 65,58 t/ha, resp. 72,10 t/ha v roku 2014), ale aj cukornatosti (2013: 17,63 %, resp. 16,30 % v roku 2014). V daných pôdnoklimatických podmienkach boli v priebehu sledovaných rokov dosiahnuté najvyššie hodnoty úrody buliev repy cukrovej, štatisticky nesignifikantné, na variante s dvojnásobnou aplikáciou stimulátora rastu Albit (69,03 t/ha). Analyticky stanovená digescia, vplyvom ošetrenia (štatisticky nepreukazná), bola rovnako ako úroda buliev najvýznamnejšie ovplyvnená dvojnásobnou aplikáciou Albitu (17,44 %). Najnižšie hodnoty oboch sledovaných produkčných parametrov boli zistené na kontrolnom variante.

Kľúčové slová: repa cukrová, poveternostné podmienky, Albit, úroda buliev, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (7–8): 223–226.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz