HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠPIČKA Jindřich1, JANOTOVÁ Bohdana2
(1Vysoká škola ekonomická v Praze, 2Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

Efektivnost pěstitelů a rentabilita produkce cukrové řepy v ČR
Efficiency of Sugar Beet Growers and Profitability of Sugar Beet in Czech Republic


The paper focuses on evaluation of economic efficiency of sugar beet growers in the Czech Republic in 2013 and on international comparison of yields and costs of sugar beet. The results are based on a sample survey of product costs and yields of agricultural commodities which is carried out annually by the Institute of Agricultural Economics and Information, and international Agri bechmark Cash Crop network. Economic efficiency is evaluated using Data Envelopment Analysis method (DEA). Relatively high selling price and direct payments have been the main causes of favourable profitability of sugar beet in the Czech Republic since 2011. However, DEA results show a potential in efficiency improvement of direct material costs, direct wages and quality of sugar beet (and its selling price) in the group of inefficient growers. Import of sugar substitutes and the strategies of multinational alliances, which control the European sugar market seem to be the main threats for the Czech market. The main opportunities for Czech sugar beet growers are investment subsidies into modernisation and improvement of labour productivity stemming from the new Rural Development Programme and from the Support and Guarantee Fund for Farmers and Forestry (PGRLF).

Key words: sugar beet, production, costs, economic efficiency, competitiveness.


Článek je zaměřen na hodnocení ekonomické efektivnosti pěstitelů cukrové řepy v ČR v roce 2013 a mezinárodní srovnání výnosů a nákladů pěstování cukrové řepy. Výsledky jsou založeny na výběrovém šetření nákladů a výnosů zemědělských komodit, které je každoročně realizováno Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, a mezinárodní síti Agri bechmark Cash Crop. Ekonomická efektivnost je hodnocena pomocí metody analýzy datových obalů (DEA). Příznivé rentability je od roku 2011 dosahováno především díky příznivé realizační ceně cukrové řepy a vyšším přímým platbám. Výsledky DEA ukazují rezervy v oblasti přímých materiálových nákladů a přímých mzdových nákladů a v kvalitě cukrové řepy, která se promítá v nižší realizační ceně u neefektivních pěstitelů. Potenciálním ohrožením pro český trh může být strategie nadnárodních aliancí, které ovládají evropský trh, a také dovoz substitutů řepného cukru. Příležitostí pro české pěstitele jsou investiční podpory na modernizaci a zvýšení produktivity práce plynoucí z nového Programu rozvoje venkova a z dotačních programů PGRLF.

Klíčová slova: cukrová řepa, produkce, náklady, ekonomická efektivnost, konkurenceschopnost.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (7–8): 217–222.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz