HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan, KOVÁR MareK
(Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Analýza vplyvu stimulačne pôsobiacich prípravkov na produkčné parametre repy cukrovej a plodiny zastúpenej v osevnom postupe
Analysis of Impact of Stimulant Preparations on Production Parameters of Sugar Beet and Crop Contained in Crop Rotation


Field polyfactorial trials realized in years 2012–2013 in warm maize growing region (climatic region: warm; climatic subregion: dry; climatic district: warm, dry, with mild winter and long sunshine, Loam haplic luvisol) monitored the impact of annual weather conditions and foliar application of foliar fertilizer Unicum and growth bio-stimulator Terra-Sorb on production parameters of sugar beet (Expert, Predátor) and sunflower (NK Brio, NK Neoma and NK Alego).
Particular course of temperature and moisture conditions confirmed statistically highly significant effect of annual weather conditions on the monitored parameters of sugar beet production not only in the extent of yield of bulbs (2012: 74.48 t/ha respectively 69.85 t/ha in 2013), but also in digestion (2012: 16.93 °S, respectively 16.66 °S in 2013). The statistical trend of agro-ecological impact of environmental conditions on the endpoints of yield and quality was confirmed in sunflower as well. The yield of achenes in 2012 was 2.63 t/ha, respectively 2.16 t/ha in 2013, and fat content reached 54.05% (2012) respectively 55.88% (2013).
In the given soil and climatic conditions, higher levels of yield of sugar beet bulbs were reached (statistically non-significant) in variant with growth bio-stimulator Unicum (74.55 t/ha) and yield of sunflower achenes (statistically significant) in methodically chosen foliar application of Terra-Sorb (2.51 t/ha). Analytically determined quality of monitored crops under the influence of used preparations was statistically significant, with a more significant increase in digestion in variant with Terra-Sorb (16.97 °S) and fat content in variant with applied Unicum (54.85%).

Key words: sugar beet, sunflower, weather conditions, Unicum, Terra-Sorb, yield, quality.


V poľných polyfaktorových pokusoch realizovaných v rokoch 2012–2013, v teplej kukuričnej výrobnej oblasti (klimatická oblasť: teplá; klimatická podoblasť: suchá; klimatický okrsok: teplý, suchý, s miernou zimou a dlhým slnečným svitom, hnedozem kultizemná), bol sledovaný vplyv poveternostných podmienok ročníka a mimokoreňovej aplikácie listového hnojiva Unicum a biostimulátota rastu Terra-Sorb na produkčné parametre repy cukrovej (Expert, Predátor) a slnečnice ročnej (NK Brio, NK Neoma a NK Alego).
Konkrétny priebeh teplotných a vlahových podmienok potvrdil štatisticky vysoko preukazný vplyv pestovateľského ročníka na sledovaných parametroch produkcie repy cukrovej, a to nielen v rozsahu úrody buliev (2012: 74,48 t/ha, resp. 69,85 t/ha v roku 2013), ale aj cukornatosti – digescie (2012: 16,93 °S, resp. 16,66 °S v roku 2013). Štatistická tendencia vplyvu agroekologických podmienok prostredia na sledované parametre úrody a kvality bola potvrdená i pri slnečnici ročnej. Úroda nažiek v roku 2012 bola 2,63 t/ha, resp. 2,16 t/ha v roku 2013 a obsah tukov bol 54,05 % (2012), resp. 55,88 % (2013).
V daných pôdnoklimatických podmienkach boli dosiahnuté vyššie hodnoty úrody buliev repy cukrovej, štatisticky nesignifikantné, na variante s biostimulátorom rastu Unicum (74,55 t/ha) a úrody nažiek slnečnice ročnej (štatisticky preukazné) pri metodicky zvolenej listovej aplikácii Terra-Sorb (2,51 t/ha). Analyticky stanovená kvalita sledovaných plodín vplyvom ošetrenia bola štatisticky preukazná, s významnejším nárastom cukornatosti na variante s Terra-Sorb (16,97 °S) a obsahom tukov na variante s Unicum (54,85 %).

Kľúčové slová: repa cukrová, slnečnica ročná, poveternostné podmienky, Unicum, Terra-Sorb, úroda, kvalita.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (5–6): 188–191.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz