HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

WINKLER Jan1, HLEDÍK Pavel2, PROCHÁZKOVÁ Blanka3
(1 Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin, 2Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 3Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů a bioklimatologie)

Vliv osevního postupu na aktuální zaplevelení cukrovky
Influence of Crop Rotation on Actual Weed Infestation of Sugar Beet


The field trial is located in sugar beet crop production area and in warm, slightly dry climate region. The experiment plot is situated in cadastral municipality Ivanovice na Hane. The crops were grown in three crop rotation systems within the field trial. There are three variants of crop rotation: I. crop rotation (share of cereals 33.3%), II. crop rotation (share of cereals 50.0%), III. crop rotation (share of cereals 66.6%). Weed infestation was evaluated in growths of sugar beet during 2013 and 2014 using the counting method and the number of individuals was determined at 1 m2 plots. The obtained data were processed by canonical correspondence analysis CCA. The total of 27 species of weed was found in growths of sugar beet cultivated in three different crop rotations. The highest weed infestation was found in the variant with the highest share of cereals in crop rotation, conversely the variant with the smallest share of cereals in crop rotation was least weedy. Late spring weed species mainly Chenopodium album, Echinochloa crus-galli and Persicaria lapathifolia strongly dominated among the particular species. Cirsium arvense, Malva neglecta, Lamium amplexicaule and Stellaria media occured more frequently on the variant with share of cereals 33.3%. Species as Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Persicaria lapathifolia, Tripleurospermum inodorum, Veronica persica, V. polita, Viola arvensis appeared more often in the variant with 50% share of cereals. Species Avena fatua, Fallopia convolvulus and Galium aparine were more often identified on the variant with the highest percentages of cereal representation. The intensity of weed infestation and composition of weed species spectrum in growths of sugar beet are affected by crop rotation.

Key words: weeds, sugar beet, crop rotation.


Polní pokus se nachází v řepařské výrobní oblasti a teplém, mírně suchém klimatickém regionu. Pokusný pozemek se nachází v katastrálním území obce Ivanovice na Hané. V rámci polního pokusu byly plodiny pěstovány ve třech osevních postupech. Varianty osevních postupů jsou tři: I. osevní postup (podíl obilnin 33,3 %), II. osevní postup (podíl obilnin 50,0 %), III. osevní postup (podíl obilnin 66,6 %). Zaplevelení bylo hodnoceno v letech 2013–2014 v porostech cukrové řepy. Byla použita početní metoda, počet jedinců byl zjišťován na plochách 1 m2. Získané údaje byly zpracovány kanonickou korespondenční analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). Celkem bylo nalezeno 27 druhů plevelů v porostech cukrovky pěstované ve třech odlišných osevních postupech. Nejvyšší zaplevelení bylo zjištěno na variantě s nejvyšším podílem obilnin v osevním postupu, naopak nejméně zaplevelenou variantou byla ta s nejmenším podílem obilnin. Z jednotlivých druhů výrazně dominovaly plevele ze skupiny pozdně jarních druhů, a to především merlík bílý (Chenopodium album), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) a rdesno blešník (Persicaria lapathifolia). Na variantě s podílem obilnin 33,3 % se častěji vyskytovaly Cirsium arvense, Malva neglecta, Lamium amplexicauleStellaria media. Na variantě s 50% podílem obilnin se častěji vyskytovaly Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Persicaria lapathifolia, Tripleurospermum inodorum, Veronica persica, V. polita, Viola arvensis. Na variantě s nejvyšším podílem obilnin se častěji vyskytovaly plevele Avena fatua, Fallopia convolvulus, Galium aparine. Intenzita zaplevelení a složení druhového spektra plevelů jsou v porostech cukrovky ovlivněny střídáním plodin.

Klíčová slova: plevele, cukrovka, osevní postup.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (5–6): 162–166.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz